ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาทุนมนุษย์สมัยใหม่ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้แต่ง

  • สุวรรณี จริยะพร นักวิจัยอิสระ
  • อุรุชา เฉลิมวุฒิกุล นักวิจัยอิสระ
  • สรัญญา สุทธิวรพงศ์ศรี นักวิจัยอิสระ
  • ธณกร มณีโชติ นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

การพัฒนาทุนมนุษย์สมัยใหม่, ความสามารถในการปรับตัว, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาทุนมนุษย์สมัยใหม่ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 225 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.838 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลวิจัยพบว่า 1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง Chi-square = 18.054, /df=1.128, p-value = 0.324, GFI = 0.987, AGFI = 0.972, RMR = 0.178, RMSEA = 0.024และ CFI = 0.963 มีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยความสามารถในการปรับตัว มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.76 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์สมัยใหม่ ได้แก่ ปัจจัยการเรียนรู้ของบุคคล (HCDI) ปัจจัยการมุ่งการเรียนรู้ขององค์การ (HCDO) ปัจจัยการสร้างวิสัยทัศน์ (HCDV) ปัจจัยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (HCDE) ปัจจัยขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ (HCDS) ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยความสามารถในการปรับตัว โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.21, 0.25, 0.35, 0.39 และ 0.37 ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-06

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)