การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • แสงเทียน สุนันตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การเสริมสร้างการเมือง, วัฒนธรรมทางการเมือง, การกล่อมเกลาทางการเมือง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นและเพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจากการเปิดตารางของ Taro Yamane ที่มีระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 95% จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนในเขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่ แขวงจักรวรรดิ จำนวน 120 คน แขวงสัมพันธวงศ์จำนวน 150 คน และแขวงตลาดน้อย จำนวน 130 คน ใช้แบบสอบถาม 4 ส่วน เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่า t-test, F-test ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 3.93) ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (= 3.97) และด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม(= 3.89) กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.07) ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ กระบวนการด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง (= 4.08) และกระบวนการด้านค่านิยม ทัศนคติ วัฒนธรรมทางการเมือง (= 4.07) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ควรจัดพื้นที่เพื่อแสดงออก หรือลานวัฒนธรรมการเมืองให้กับประชาชนในพื้นที่และจัดกิจกรรมการเข้าร่วมรับชมสารคดีที่เกี่ยวกับการสนับสนุนวัฒนธรรมประชาธิปไตยประวัติความเป็นมา เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและป้องกันวัฎรจักรทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและนำผลของวัฒนธรรมทางการเมืองในอดีตมาเป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่อนาคต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-05

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)