ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความผูกพันต่อองค์การ

ผู้แต่ง

  • วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ นักวิจัยอิสระ
  • จันทนา อินทฉิม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี, ความผูกพันต่อองค์การ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาระดับจิตลักษณะเดิมบุคคล คุณภาพชีวิตการทำงาน จิตลักษณะตามสถานการณ์ และความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลการวิจัยพบว่า ระดับจิตลักษณะเดิมบุคคล จิตลักษณะตามสถานการณ์ และความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านโอกาสได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-05

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)