Guidelines of vernacular house Improvement suitable for the elderly in Nakhon Ratchasima

Main Article Content

ศาสตรา ตั้งใจ

Abstract

This research aims to study the physical characteristics of vernacular house, application areas, and its suitability for use in the elderly, To design for improve the local house to be suitable for the elderly living. Case study is the vernacular house in Baan Makha, Ban Pho Sub-district, Mueang District, Nakhon Ratchasima province. The study by surveying the area, interview collect data, the history of the house, information for residents, health, the daily use, to be analyzed and design suggests ways to improve. The results showed that In the community of Ban Makha There are 4 vernacular houses with elderly residents. Housing and living areas are not suitable for use and residence of the elderly. There should be an improvement in the ladder way up the house, house door, hallway inside the house, bathroom and the pathway outside and propose ways to improve housing, case studies, three ways: Option 1 creates an additional bathroom on the housing. Option 2 must to create a bathroom below in more close-up and improve walkway to the bathroom. Option 3 has improved the original bathroom and improve walkway to the bathroom. There are 3 ways to improve the same: The ladder way up the house, house doors and walkway inside the house. Design results to propose improvements found that: Option 1 is the most appropriate, when considering appropriate for the use of the elderly, appropriate forms of vernacular house, budget appropriateness and the ease of construction. The results of this research can be applied with vernacular houses in another area or other elderly groups and further research to study ways to improve vernacular houses in the other approaches to the next.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์. (2556). สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช. นครราชสีมา: รจนาการพิมพ์.

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. (2553). แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564). (พิมพ์ครั้งที่ 1). กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์.

จังหวัดนครราชสีมา. (2560). ข้อมูลทั่วไปและประวัติจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2560, จาก http://www.nakhonratchasima.go.th

เจษฎา ชัยเจริญกุล. (2555). สภาพการอยู่อาศัยและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ วัยต้น วัยกลาง และวัยปลาย จังหวัดสระบุรี คพ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

ณัฏฐ์พัฒน์ สุขสมัย. (2553). การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุตามโครงการนวัตกรรมผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร คพ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ. (2548). การศึกษามาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร.

ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (2556). คู่มือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการจัดความรู้อาคาร-สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ.
กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

นภรภรณ์ หะวานนท์ และธีรวัลย์ วรรธโนทัย. (2552). ทิศทางใหม่ในการพัฒนาการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ฝนทิพย์ ชูประเสริฐ. (2555). การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ คพ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

ภัทรพล สาลี. (2553). แนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบท กรณีศึกษา ตำบลหนองกุนเชิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น คพ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล. (2542). สุขภาพผู้สูงอายุ. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ. กำแพงเพชร.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2560). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2561, จาก http://thaitgri.org

เลอสม สถาปิตานนท์. (2555). มิติสถาปัตยกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด.

วีระ อินทันพัง. (2554). การอนุรักษ์เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นไทย. วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ที่อยู่อาศัยและย่านชุมชน. 17(66) 7-12.

ศราวุฒิ ใจอดทน เชาวนิตย์ พรหมราษฎร์ และศาสตรา ตั้งใจ. (2559). การศึกษาเรือนพื้นถิ่น และวิถีการใช้ชีวิตในพื้นที่อารยธรรมขอมโบราณ จังหวัดนครราชสีมา. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สนับสนุนโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคม. (2552). คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice). กรุงเทพมหานคร: บริษัท พลัสเพรส จำกัด มหาชน.

สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคม. (2557). ข้อแนะนำในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พลัสเพรส จำกัด มหาชน.

อัมพรพรรณ ธีรานุตร และคณะ. (2552). คู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2559, จากhttp://resource.thaihealth.or.th/library/musthave
ประดิษฐ์ ชาญโพธิ์ และประยูร ชาญโพธิ์. บ้านมะค่า ตำบนบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. สัมภาษณ์โดย นาย
ศาสตรา ตั้งใจ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560.