การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย

Main Article Content

ณัฐพล สุขม่วง
นิรัช สุดสังข์
จิรวัฒน์ พิระสันต์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย 2) เพื่อ ประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภคเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยจำนวน 98 คน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้น รูปแบบเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ความร่วมสมัย ประเภทภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ จาน, ชาม , แก้วน้ำ, ชุดน้ำชาม, ที่ใส่พริก และที่ใส่เกลือ ตัวแปรตาม คุณภาพ หมายถึงผลจากการประเมินตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.245/2547 และ ความพึงพอใจ ผลจากการประเมินความพึง พอใจจากนักท่องเที่ยว วิธีดำเนินการวิจัย โดยออกแบบแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย 5 ชุด จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ทั้งทางด้านความเหมาะสมและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อเลือกผลิต 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เป็นการ ใช้การเคลือบเซลาดอลแบบสุโขทัย โดยใช้รูปทรงเป็นสมัยใหม่ ชุดที่ 2 รูปทรงแบบสากล สีขาวดูหรูหรา เขียนลายทอง พรรณ พฤกษาแบบสุโขทัย ชุดที่ 3 รูปทรงอิสระแบบเรียบง่าย พริ้วไหว เคลือบที่โมทนา มีลวดลายปลา แบบตัดทอน ของสุโขทัย การ เก็บข้อมูลทั้งการสอบถาม, การสัมภาษณ์ และใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) กับช่าง และ ผู้ประกอบการ ในชุมชนที่มีความรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย หลังจากนั้น จึงประเมินผลงานการออกแบบด้วยแบบสอบถาม เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย จำนวน 3 ชุด ทำการแปรผล วิเคราะห์ค่าสถิติ ผลการประเมินคุณภาพเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ชุดที่ 1 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (\inline \bar{x}= 4.50) ชุดที่ 2 ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (\inline \bar{x} = 4.42) ชุดที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (\inline \bar{x} = 4.33) และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา สุโขทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย ทั้ง 3 ชุด โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ แตกต่างไป จากเกณฑ์ความพึงพอใจ 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการประเมินผลความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวที่มีต่อเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยที่ มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย พบว่า เครื่องเคลือบดินเผาชุดที่ 1 เป็นการใช้การเคลือบเซลาดอลแบบสุโขทัย โดยใช้รูปทรงเป็น สมัยใหม่ได้ค่าเฉลี่ยมากสุด (\inline \bar{x} = 4.19) เครื่องเคลือบดินเผาชุดที่ 2 เป็นเครื่องเคลือบดินเผารูปทรงแบบสากล สีขาวดูหรูหรา เขียนลายทอง พรรณพฤกษาแบบสุโขทัย (\inline \bar{x} = 4.14) และ เครื่องเคลือบดินเผาชุดที่ 3 รูปทรงอิสระแบบเรียบง่าย พริ้วไหว เคลือบที่โมทนา มีลวดลายปลา แบบตัดทอน ของสุโขทัย (\inline \bar{x} = 4.11) โดยทั้ง 3 ชุด ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

A DEVELOPMENT OF SUKHOTHAI CERAMICS TO OBTAIN CONTEMPORARY ART IDENTITY

The purpose of the research as: The samples groups used in this research are 98 people. The Variable of the study includes the independent variables patterns of ceramics’ Sukhothai with an identity contemporary art. Types of the tableware such as bowls, plates, tumbler, tea sets. The Dependent variable refers to based on assessing results the quality of a product community standard (245/2547) and the result of the assess satisfaction from the tourists. The operations research by design a ceramics draft from Sukhothai make a Identities of Contemporary Art 5 sets. Then, the expert analysis of the appropriate and form of products. For select the product used to produce 3 sets. For the information collection, including interviews and Non-Participant Observation with technicians and entrepreneurs in the community whose knowledge of ceramics from Sukhothai. After that evaluation through questionnaire. To assess tourists satisfaction with the products ceramics chinaware from Sukhothai with an identity contemporary art of three set. The interpretation of the statistical analysis. Assessment of the quality of professionals, manufacturers and entrepreneurs for the products. And the result from professionals, manufacturers and entrepreneurs found the 1st set is the best satisfaction in so mean value 4.50. The 2nd and the 3rd set is good satisfaction in so mean value 4.42 and 4.33. The result to compare satisfaction in 3 set by professionals, manufacturers and entrepreneurs different from the satisfaction 3.50 statistically significant at the 0.05 level. The evaluation of satisfaction by tourists found 1st set is the best satisfaction in so mean value 4.19. The 2nd set so mean value of 4.14 and the 3rd set is 4.11.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย