วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2557 - มิถุนายน 2557

Published: 2014-12-17

การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย

ณัฐพล สุขม่วง, นิรัช สุดสังข์, จิรวัฒน์ พิระสันต์

1-13

การศึกษาแนวทางการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมกระดาษ

นวรัตน์ เหลืองไตรรัตน์, จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

41-55