การพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ชุดสัตว์หิมพานต์สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ปรเมษฐ์ ธรรมธัญลักษณ์
จิรวัฒน์ พิระสันต์
นิรัช สุดสังข์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อพิมพ์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์และสำรวจความ คิดเห็นทางด้าน เรื่องราวสัตว์หิมพานต์ ในรูปแบบ เส้น สี ประวัติความเป็นมาของตัวละครตามการรับรู้ของเยาวชนในระดับ มัธยมศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ผลทางการเรียนก่อนและหลังเรียนกับหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ สำหรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนที่ได้อ่านหนังสือภาพ อิเล็กทรอนิกส์ ชุดสัตว์หิมพานต์ ที่สร้างขึ้น การศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในขั้นตอนการออกแบบการสอน เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ทฤษฏีการเรียนรู้ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์เป็นแนวทางการสร้างเนื้อหาของหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ แล้ววิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สร้างขึ้น จากนั้นกำหนดวิธีการสอน โดน เน้นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่สามารถศึกษา ลวดลายไทย และสัตว์หิมพานต์ได้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและคำแนนสอบหลังเรียนโดยใช้ หนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน ซึ่งสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยหนังสือ ภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างของคะแนนสอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งนำหนังสือภาพไปประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความ คิดเห็นต่อการเรียนด้วยหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สัตว์หิมพานต์ อยู่ในระดับ ดี

 

A DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC PICTURE BOOK OF HIMMAPARN CREATURES ON ARTS LEARNING IN THE GRADE 12 SECERNDARY SCHOOL

The purposes of this study were to develop printing media in a category of an electronic picture book of Himmaparn Creatures fairy tales through lines, colors, history of the characters in the tales relying on the youth’s perception in secondary school, by results comparing, pre- and post- test for the arts learning in Grade 12. And to study about the satisfaction of reading the electronic picture book of Himmaparn Creatures. From the result, the electronic picture book of Himmaparn Creatures fairy tales could summarize the process of creating the electronic picture book into 2 steps; First, Instructional Design, the researcher studied the theory of learning, documents and studies concerning to the creating of electronic picture book. The data from the study would be initiated for the content of the book and analyzed the purposes of the student’s learning and made everything in align with the content. Second, set the way how to teach, by informing students to learn from the electronic book by themselves which was very helpful. In conclusion, the samples of study showed the result of 50 students has perform better result after learning from electronic picture book of Himmaparn, The score of post-test was higher than the pre-test. The sample students found the electronic picture book good.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย