การพัฒนาออมสินปูนปลาสเตอร์ สำหรับกลุ่มกระปุกออมสินบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Main Article Content

นิรัช สุดสังข์

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาต้นแบบกระปุกออมสินของกลุ่มกระปุกออมสินตำบลบางลาย อำเภอ บึงนาราง จังหวัดพิจิตร อย่างน้อย 10 รูปแบบที่สามารถแข่งขันได้ในระบบธุรกิจ 2) เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีการ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ของนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิธีดำเนินการวิจัยคือ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาความสามารถและพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม การวิเคราะห์ SWOT ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งเป็นการนำเอาศักยภาพเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นตอนนี้ ใช้ กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาต้นแบบกระปุกออมสินมีชาวบ้านจำนวน 15 ราย และนิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 40คนร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ เริ่มจากการทำแบบร่าง ปั้นต้นแบบทำพิมพ์จากยางพารา ทำพิมพ์จากปูนปลาสเตอร์ ได้ต้นแบบกระปุกออมสินจำนวน 12 รูปแบบ หลังจากนั้นทำการหล่อกระปุกออมสินจำนวนแบบละ 10 ชิ้น รวมเป็น 120 ชิ้น ตกแต่งระบายสีเพื่อทำการทดสอบคุณภาพและความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่ากระปุกออมสินทั้ง 12 แบบ มีคะแนนเฉลี่ย รวมอยู่ในระดับดีถึงระดับดีมาก (3.65-4.80) ทุกรูปแบบตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ 1) ลักษณะทั่วไปประณีต สวยงาม ไม่แตกหรือร้าวมีรูปแบบ รูปทรง ที่เหมาะสม 2)สี เรียบสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีไม่ติดมือ 3) ลวดลาย สวยงาม องค์ประกอบลายเหมาะสมกับรูปทรง 4)การเคลือบเงา เรียบสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบกรอบ แตก หลุดหรือ ลอก 5)รูปแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง6)ผลิตภัณฑ์มีโอกาสด้านการตลาดในส่งออก7)ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและคุณลักษณะ ครบถ้วนสมบูรณ์มีความเข้ากันได้ดีขององค์ประกอบโดยรวม

 

Development on Plaster Piggy Bank Design of Bangrai Piggy Bank Group, Bueng Na Rang District, Phichit Province

There are 2 main objectives of this study. Firstly, to develop plaster piggy banks of Bangrai Piggy Bank Group, Bueng Na Rang District in Phichit Province for 12 competitive styles. Secondly, to provide academic service for society by integrating this study with product design coursework of Art and Design Department, Faculty of Architecture, Naresuan University. Community visit was a main method of conducting this study in order to explore and analyse existing abilities, to develop potentialities, and to bring out these contexts for product design. There are two activities for doing this. First is to educate people on product design development. Second is to develop prototype of plaster piggy banks. There were 55 participants, which were 15 residents and 40 3rd year students of Package and Product design Programme. Four steps were employed in developing piggy bank design, namely, sketching designs, making a rubber blocks, printing plaster models, and painting. Plaster piggy banks were designed in 12 styles and printed 10 each. Then 120 pieces were tested by 40 customers for quality and satisfaction. 1) General appearance in proper condition without any crack nor damage. 2) Neat and clear colour without any pigment stain. 3) Pattern and composition in proper with form. 4) Even vanishing without stains and any blister. 5) Unique characteristics. 6) Potentiality for import market. 7) Over all completion and composition with proper styles. The result of 12 styles was good to very good levels (3.65-4.80) in average points.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย