วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556

Published: 2014-12-17

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์

อรุณวรรณ ตั้งจันทร, เกษร ธิตะจารี, นิรัช สุดสังข์

55-67