การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

เสาวรส คำราช
จิรวัฒน์ พิรสันต์
นิรัช สุดสังข์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติต้นตองกงให้เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากตองกงของกลุ่ม หัตถกรรมชุมชนแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตอง กง ประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงานเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 100 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงานเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 50 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่ พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่า ผลการประเมินด้านคุณสมบัติของวัสดุมีความเหมาะสมในการนำมาผลิต ผลิตภัณฑ์ของ ตกแต่งบ้าน โดยผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก(4.48) ผลการประเมินด้านรูปแบบมีความเหมาะสมในการนำมาผลิต ผลิตภัณฑ์ของ ตกแต่งบ้าน โดยผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก(4.28) ผลการประเมินด้านตรงต่อความต้องของผู้บริโภคของของตกแต่งบ้านที่ผลิตจาก วัสดุธรรมชาติ โดยผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก(4.38) ผลการประเมินด้านความแปลกใหม่ของวัสดุที่นำมาประยุกต์ใช้ โดยผู้บริโภค อยู่ในระดับมากที่สุด(4.68) ผลการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน จากความพึงพอใจของผู้บริโภค คือ ด้านคุณสมบัติของวัสดุมีความเหมาะสมใน การนำมาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้านรูปแบบมีความเหมาะสมในการนำมาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้านตรงต่อ ความต้องของผู้บริโภคของของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และด้านความแปลกใหม่ของวัสดุที่นำมาประยุกต์ใช้ ระดับ คุณภาพอยู่ในระดับมาก (4.37) ผลการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน จากผู้เชี่ยวชาญ คือ ด้านคุณสมบัติของวัสดุมีความ เหมาะสมในการนำมาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้านรูปแบบมีความเหมาะสมในการนำมาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้านตรงต่อความต้องของผู้บริโภคของของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และด้านความแปลกใหม่ของวัสดุที่นำมา ประยุกต์ใช้ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (4.53)

 

The Development of Tonggong handicraft for The Handicraft Group in Maephun Subdistrict Lublae District Uttaradit Province,Thailand.

The purpose of this research is to develop handicraft products from Tongkong of group the arts and crafts community Maephlun, Lublae district, Uttaradit Province .To study the properties Tongkong Suitable for home decoration products from Tongkong of group the arts and crafts community Maephlun,Lublae district, Uttaradit Province. To assess consumer satisfaction with the product from Tongkong. Type of group, home decorating crafts community Maephlun, Lublae district,Uttaradit Province.Population and the sample population used in this study were participants in the distribution and sales of OTOP products of Uttaradit province 100 people. The sample used in this study were participants in the distribution and sales of OTOP products Uttaradit province, 50 people.Assessment of consumer satisfaction with the development of handicraft products from Tong kong of the arts and crafts community Maephlun,Lublae district, Uttaradit Province. The results of the evaluation of a suitable material to produce. Home decor products. The results of the evaluation of a suitable material to produce. Home decor products. By consumers at a high level (4.48). The evaluation model is suitable to produce. Home decor products. By consumers at a high level (4.28). The results of the evaluation of the needs of consumers of home furnishings made from natural materials. By consumers at a high level (4.38). Evaluation of the novelty of the material applied. The consumer is at the highestlevel(4.68). Assessment, development of handicraft products handicraft from Tongkong of community Maephlun,Lublae district, Uttaradit Province. In general, all four sides of the satisfaction of -consumers is the property of the production materials are suitable. Home decor products. The model is suitable to produce. Home decor products. Meet the needs of consumers of home furnishings made from natural materials. And the novelty of the material applied. Quality at a high level (4.37). Assessment, development of handicraft products handicraft from Tongkong of community Maephlun,Lublae district, Uttaradit Province. By experts. In overview, all four sides. From expert is the property of the production materials are suitable. Home decor products. The model is suitable to produce. Home decor products. Meet the needs of consumers of home furnishings made from natural materials. And the novelty of the material is applied. Quality is highest (4.53).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย