การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

อรุณวรรณ ตั้งจันทร
เกษร ธิตะจารี
นิรัช สุดสังข์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก กลุ่มผู้ที่สนใจและผู้ที่ เกี่ยวข้อง จำแนกตามเพศและระดับรายได้ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 4 ชุด ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ Mean, Standard Deviation, Independent Samples, One – Way ANOVA การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่า คือ ลายดอกไม้ จาก การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่าการประเมินระดับความพึงพอใจ จำแนกตามเพศไม่แตกต่างกันและจำแนกตามระดับ รายได้พบว่าแตกต่างกัน ในด้านประโยชน์ใช้สอย วัสดุและกรรมวิธี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

The Development of Textile Products for Housing from Hill Tribe Hmong Community, Phetchabun Province. Arunwan Tangchanton, Keasorn Thitacharee, Nirat Soodsang

This research aims 1) to develop the general aspects of the embroidery garment product made by Hmong people for resident decoration 2) to evaluate consumer satisfaction with the embroidery garment that has been developed under the standard and sense of local people from the interest people and other, distinguish by gender and income level.This research used 100 people as an example population. In this study, the author made 4 sets of research tool and statistics data analyzed by Mean, Standard Deviation, Independent Sample, one-way ANOVA analysis and LSD.The research found that the embroidery garment product development of Hmong community in Phetchabun is The Flower design, The study found that consumer satisfaction level what classified by gender was not different but income level was, there was significance dissimilarity about 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย