ศึกษาและออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้องค์ประกอบเชิงภาพลักษณ์และเชิงพื้นที่

Main Article Content

อินทิรา บุญพรต
อุดมศักดิ์ สาริบุตร
นพคุณ นิศามณี

Abstract

การวิจัยเรื่องศึกษาและออกแบบหนังสือเรื่องโบราณสถาน ในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้ องค์ประกอบเชิงภาพลักษณ์ และเชิงพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และพื้นที่โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ 2.เพื่อออกแบบหนังสือเรื่อง โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ 3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้จากหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ ประชากรในการศึกษาคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 428 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ และหนังสือเรื่องโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อวัดประสิทธิภาพทางการรับรู้ ด้วยวิธีการ pre-test และ post-test วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่การหาค่าเฉลี่ยและค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาเชิงภาพลักษณ์พบว่า ภาพลักษณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในช่วงเวลา 15.00 -17.00 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์ป้อมพระสุเมรุ ในช่วงเวลา 18.30-18.45 น. มีระดับความเหมาะสม มาก ภาพลักษณ์เสาชิงช้า ในช่วงเวลา 18.30-18.45 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์โลหะปราสาท ในช่วงเลา 18.30-18.45 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท(ในพระบรมมหาราชวัง) ในช่วงเวลา 08.00น -10.00 น มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ภาพลักษณ์อาคารกระทรวงกลาโหม ในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. มีระดับความ เหมาะสมมาก ภาพลักษณ์ตึกแถวท่าช้างวังหลวง ในช่วงเวลา 08.00-10.00 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์สะพาน พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงเวลา 18.30-18.45 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์ตึกโดม ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเวลา 08.00-10.00 น. มีระดับความเหมาะสมมาก ภาพลักษณ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในช่วง เวลา 08.00-10.00 น. มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ผลการศึกษาเชิงพื้นที่พบว่าได้ตัวแทนแผนที่เพื่อบอกตำแหน่งที่ตั้ง โบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทร์ รูปแบบที่ 2 มีระดับความเหมาะสมมาก แผนที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ชั้นใน และฝั่งธนบุรี รูปแบบที่ 1 มีระดับความเหมาะสมมาก แผนที่การขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา รูปแบบที่ 2 มีระดับความเหมาะสมมาก แผนที่ แสดงที่ตั้งของวัดในสมัยกรุงธนบุรี รูปแบบที่ 2 มีระดับความเหมาะสมมาก และผลการวิเคราะห์แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งป้อม เมือง 14 ป้อมในเกาะรัตนโกสินทร์ รูปแบบที่ 1 มีระดับความเหมาะสมมาก

 

RATTANAKOSIN ISLAND’S HISTORICAL SITES BOOK DESIGN USING IMAGE AND SPATIAL COMPONENT

The research on the subject of “The study and design on the book of Historical sites on Rattanakosin Island by using the elements of image and areas” aims at first to study the image and the historical area on Rattanakosin Island. Second, to design for the book “Historical sites on Rattanakosin Island.” Third, to compare the effective results on the knowledge from the book “Historical sites on Rattanakosin Island.” The sample in this study is the students from Mattayom 3 level at Satri Samutprakran by there are 428 samples in this experiment. The information is gathered in testing form and the book of “Historical sites on Rattanakosin Island” to measure the effectiveness of perception through the approach of pre-test and post-test. Then, analyze the data by the prompt computer programme. The statistics as used are for instance, the average and standard deviation. From the study of image, it was found that the image of Wat Prachetuponvimonmunkararam Rachaworamahavihan during 15.00 -17.00 has the very suitable level the image of Pom Prasumeru during 18.30-18.45 has the very suitable level the image of Sao-Chingcha during 18.30-18.45 has the very suitable level the image of Lohaprasat during 18.30-18.45 has the very suitable level the image of Chakri Maha Prasat Throne Hall (in the Grand Palace) during 08.00 -10.00 has the very suitable level the image of the Ministry of Defense building during 15.00-17.00 has the very suitable level the image of the buildings row in Tha-chang Wang-lung area during 08.00-10.00 has the very suitable level the image of Phra Phuttha Yodfa Bridge during 18.30-18.45 has the very suitable level the image of Dome building in Thammasart University during 08.00-10.00 has the very suitable level the image of Democracy Monument during 08.00-10.00 has the very suitable level. The study result on the area aspect found that the representation of map to position the location of the Historical sites on Rattanakosin island in the second form has the very suitable level The map of external area and internal area of Rattanakosin island as well as Thonburi side in the first form has the very suitable level The map for Klonglat digging to Chao Phraya river in the second form has the very suitable level The map that shows the location of temples in Thonburi era in the second form has the very suitable level And the result of the analysis of map location of 14 city forts on Rattanakosin island in the first form has the very suitable level. The result of the evaluation of historical content which divided into three aspects; the content, composition image, values and beneficial gain have the high evaluation level The result of the evaluation on the graphic and printed media aspects that can be divided in to four aspects; form of book, text form, image in composition with content, map in composition with content has the high evaluation level the evaluation result of the quality of teaching media which the evaluation subject can be divided into five aspects; characteristic of the book and printing, image, content, language, values and benefits have the high evaluation level The result of information analysis to compare the effective outcomes of pre and post learning or reading of the Historical sites on Rattanakosin island found that the score after reading the book of Historical sites on Rattanakosin island is higher than the score of pre learning at the statistical significant level of 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย