วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2556 - กันยายน 2556

Published: 2014-12-17

การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกระบบสุญญากาศ เพื่อใช้สาธิตและการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์

จิรวัตน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, รัฐไท พรเจริญ, จิตรนภา รุจิระชาติกุล

19-39