การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Main Article Content

ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย
พิชัย สดภิบาล
อุดมศักดิ์ สาริบุตร

Abstract

การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย(1)เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2) เพื่อ ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผลิตของชุดที่ ระลึกสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนว ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใช้วิธีแปรผลด้วยค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและด้านการตลาด ที่มีต่อรูปแบบของชุดผลิตภัณฑ์ ชุดของที่ระลึก และ ลวดลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์ สรุปโดยค่าร้อยละในเรื่องของรูปทรงและในรูปแบบของค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานในเรื่องของลวดลายกราฟิก (3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกที่ ออกแบบขึ้นมาใหม่ สรุปผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสรุปรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึก ผู้วิจัยได้ เก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยแบบสอบถามที่ถามถึงความต้องการเบื้องต้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และ เรื่องของรูปแบบที่จะ สื่อสะท้อนเอกลักษณ์ และความเป็นพื้นถิ่นของความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อย่างชัดเจน โดยผู้วิจัยได้รวบรวม ผลเพื่อหาชุดผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อองค์กรมากที่สุดซึ่งผลที่ได้คือ ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร คิดเป็นร้อยละ 43 อยากให้ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร้อยละ 73 และอยากให้เป็นดอกไม้ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร้อยละ 43 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกทั้งด้านรูปแบบและลวดลายกราฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและด้านการตลาดมีความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบกราฟิกด้านความสวยงามอยู่ใน ระดับมาก (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.29 ) ด้านการวางตำแหน่งกราฟิกอยู่ในระดับมาก (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.17 ) ด้านลักษณะเฉพาะถิ่นอยู่ในระดับมาก (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.20 ) ชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหุ่นจำลองนั้นผลิตมาจากดินพอร์ชเลนมีน้ำหนักเบามีการดูดซึมน้ำน้อยมากหรือแทบจะไม่มี เลย มีเนื้อเงางาม ลวดลายใช้แบบรูปลอกสติ๊กเกอร์นำมาปิดทับบนผลิตภัณฑ์แล้วจึงนำไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็น การพิมพ์งานชนิดบนเคลือบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกโดยแยกเป็นด้านการใช้ งานได้แก่ ความทนของสินค้า คุณภาพของสินค้ามีขนาดที่เหมาะสมในการใช้งาน มีความสะดวกในการขนย้าย และเหมาะที่จะ เป็นของที่ระลึกของฝาก ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.20 ) ด้านหน้าที่ ด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ ออกแบบมีความสวยงามเหมาะสม สามารถสื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ ขนาดมีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการจัด จำหน่าย สามารถแสดงเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตมีความเหมาะสมด้านราคาอยู่ในระดับ (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.26 )

 

The design of the memorial gift sets that reflects endemic for Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

The design of the memorial gift reflects endemic for Nakhon Ratchasima Rajabhat University . Investigators have determined the purpose of the research ( 1 ) to investigate the identity of Nakhon Ratchasima Rajabhat University ( 2 ) to design a series of memorial for Nakhon Ratchasima Rajabhat University ( 3 ) to evaluate the satisfaction of the production of a series of memorial for Nakhon Ratchasima Rajabhat University . Research tools include ( 1 ) the query basic information to guide the design of products, a set of rooms for Nakhon Ratchasima Rajabhat University used to interpret the mean and standard deviation ( 2 ) opinion survey of design professionals and the . market On the form of a series of commemorative graphics and design on the product. Summarized by percentage, in the shape and form of the mean. Standard deviation in terms of graphic design ( 3) the satisfaction of consumers that have a series of products designed to commemorate them. Results using the mean and standard deviation .The results are summarized as follows .The product forms a collection of memorabilia . Preliminary data were collected by questionnaire . Asked to basic needs in terms of products , souvenirs and the media to reflect a unique style . And the vernacular of the Nakhon Ratchasima Rajabhat University clearly. Collected by the researcher to find a product that is suitable for most organizations is which . Tableware sets . 43 percent would favor the products of Nakhon Ratchasima Rajabhat University is associated with 73 percent and wants to be a flower Nakhon Ratchasima Rajabhat University 43 percent . The product design, a set of commemorative both style and graphic design specialists and marketing with comments on the product model and graphic aesthetic at a high level (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.29 ), the positioning graphics. at a high level (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.17) and the endemic at high level (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.20) sets in favor of a model that is produced from clay Porcelain is lightweight, has absorbed the water, very little or virtually . none Texture and shine . Patterned using a decal sticker to cover on the product and take it to burn at a temperature of 700 degrees Celsius is printing on the coated kind . Assessment of consumer satisfaction with the product set of souvenirs. By separate terms of use, including . Tolerance of the product . The quality of the product is the right size to use . The ease of transport. And suitable as a souvenir gift . The level of satisfaction is high (\inline \dpi{80} \bar{X} = 4.20) at the front of the market, including a beautifully designed product suitable Can not convey the Nakhon Ratchasima Rajabhat University . Size is appropriate to the area of distribution . Display and manufacturer of unique products for a reasonable price level (\inline \dpi{80} \bar{X}= 4.26 ).

Article Details

Section
บทความวิจัย