โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สนามประดับตกแต่งด้วยวัสดุจากเปลือกหอยกาบ

Main Article Content

ณฐพงศ์ พนาพุฒิกุล
ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
รัฐไท พรเจริญ

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากชุมชนประสบปัญหาจากการมีวัตถุดิบอยู่เป็นจำนวนมากแต่คนในชุมชนไม่มีความรู้ในการเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาสร้าง รายได้ให้แก่ชุมชนจากจุดนี้เองทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนาหรือสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นแนวทางให้แก่ชุมชน โดยได้ ตั้งแนวทางในการทำงานวิจัยไว้ 4 ส่วนคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนโดยรอบเขื่อนอุบลรัตน์แหล่งเพาะเลี้ยงหอบกาบ 2) เพื่อหา แนวทางนำเปลือกหอยกาบที่เหลือใช้มาทำการออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน 3) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่ง ด้วยวัสดุจากเปลือกหอยกาบเพื่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพให้กับชุมชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ 4) เพื่อศึกษาความพอใจจาก ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้างขึ้น

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการวางแผนดำเนินงานโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและลงพื้นที่ วิจัยเพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งทำการวางแผนลงพื้นที่เจาะลึกเพื่อหาข้อมูลการผลิต ประเภทต่างๆเพื่อที่จะนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งทำการวางแผนในการสำรวจการยอมรับความพึงพอใจของ ผู้บริโภคโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามสำรวจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

จากนั้นผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปในการทำต้นแบบตัวอย่าง โดยผลการสร้างงานครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการออกแบบไว้จะมีประโยชน์ต่อกลุ่มชุมชนต่างๆ ที่สามารถนำมาสร้างจริงรวมทั้ง คาดหวังว่ากลุ่มชุมชนจะสามารถนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้นี้มาทำการดัดแปลงหรือทำการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่ การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นรวมทั้งสามารถสร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ต่อไปได้

 

Garden Furniture Design through the Utilisation of Clam Shell Materials

The objective of the research project is to help and improve quality of people’s life in khon kaen province. Due to the fact that, there are many resources in the community, but people lack of the knowledge to apply and adept their resources to be any products for earning and making the revenue From this problem, their are 4 paths that the researcher set to improve and create the products for the community 1) to study social context around The Ubol Ratana Dam where is the source of clam culture 2) to search the way to produce the products from clam shell 3)to create the new products from clam shell to be another way for making people career 4)to study the people’s satisfaction from the new original products.

The first step of the research is to study all of information from the internet then, observe and classify the problems and what people want in their community, including planning to seek and identify the method of production information to originate the products.

The inspection will be next step to survey the consumer satisfaction, by using questionnaire to record the statistic before analyzing as the frequency, percentage and average.

Finally, all information will be analyzed to find the result in the making sample. The researcher hope the products which was originated to be an usefulness to any community and hope that people can also create, adept and produce by themselves as their new products and also to be the new unique character of the community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย