วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556

Published: 2014-12-19

โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สนามประดับตกแต่งด้วยวัสดุจากเปลือกหอยกาบ

ณฐพงศ์ พนาพุฒิกุล, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, รัฐไท พรเจริญ

18-32

ศึกษาและพัฒนาเตียงนอนพักกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยจากกระดาษรีไซเคิล

พลอยไพลิน นารี, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, นพคุณ นิศามณี

45-54

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน

นคเรศ ชัยแก้ว, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, ผดุงชัย ภู่พัฒน์

86-95

ศึกษาและออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม

ปวีณา ศรีวิพัฒน์, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, จตุรงค์ เลาหะเพ็ญศรี

96-109