ผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์

Main Article Content

ธวัช พะยิ้ม

Abstract

การวิจัยผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์แบ่งเป็นวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ และเพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ โดยการขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ1. นำสังกะสีมาตัด พับ ตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ด้าน และยึดขอบทั้งสี่ด้านเพื่อความแข็งแรงด้วยไม้ จากนั้นนำสังกะสีพับตามขนาดทั้งสี่ด้านในส่วนด้านในมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม นำดินเหนียวมาปิดรอยต่อระหว่างช่องว่าง เพื่อป้องกันการรั่วซึม 2. เตรียมวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและถุงพลาสติก ตัด หรือฉีกเป็นรูปทรงตามความต้องการ 3. ขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย (1) น้ำยา PC-600-S หรือสารโพลิเอสเตอร์ (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทำแข็ง และ (4) วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและถุงพลาสติก ผสมให้เข้ากันในภาชนะ และ 4. การเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยรอให้เกิดการแข็งตัว ประมาณ 20 นาที จึงถอดพิมพ์สังกะสีออกจะได้รูปทรงเฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะ ตามแบบ และนำไปขัดแต่งพื้นผิวตามความต้องการ จากนั้นนำไปทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.02 (0.68) ผู้บริโภค มีความพึงพอใจมาก


The result of the testing waste products to be furniture

The research of the testing on the waste products to develop furniture was divided on the purpose: to study the process of mould and production furniture from plastic bag and paper wastes and to test the consumers’ satisfaction in them which the mould furniture could has been divided into three main steps: 1. bring and cut the corrugated iron sheet and fold it in four sides following the size of the product then hold on the four sides with wood to make sure that it is strong after that bring the corrugated iron sheet and fold it following the four sides which is a spare character than stop the joints with some clay to protect the leak. 2. Provide the paper and plastic wastes than cut or tear them to be what shape you like. 3.To mould the furniture have been included with (1) the PC-600-S chemical solution (2) reaction (3) solidifying factor and (4) the paper and plastic waste things mixed each other in household utensils and (5) Pouring them in the provided mould and waiting for twenty minutes until it get solidity and then take the simulator of galvanized iron off you will get the shape of furniture, the public chair according to whatever the mould is , than polish and decorate its surface as well as you like, after that make a testing it, the consumers’ satisfaction for the product had been found that 4.02(0.68) by overage which the consumers have got a lot of satisfactions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย