การจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

ไพฑูรย์ ทองทรัพย์

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ยังมีการใช้วัสดุดั้งเดิมที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หวาย ดิน เชือก กะลา ซึ่งปู่ ย่า ตา ยาย ได้สืบทอดวัฒนธรรมในการทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำมีทั้งของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น เครื่องจัก สาน ผ้าทอ เฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ไม้กวาด ตะกร้า กระบุง แจกัน โคมไฟ กระเป๋า เสื่อ เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้านในทุกอำเภอ ในจังหวัดนครสวรรค์มีการนำวัสดุสังเคราะห์ เช่น แก้ว เชือก ลูกปัด โลหะ อลูมิเนียม ดินประดิษฐ์ หนังเทียม ยางพารา ปูน ปลาสเตอร์ มาใช้ทำผลิตภัณฑ์เช่น รองเท้า กระเป๋า ลูกปัด สร้อยคอ ดอกกล้วยไม้ พระ ปลาแก้ว ชิงช้า เปล รองเท้าเด็ก กล่อง ไม้ หมวก ดอกไม้ เทียนหอม เสื้อผ้าสำเร็จรูป ตุ๊กตา เป็นต้น ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยนิยมทำ เพราะต้องใช้เวลา ฝีมือ ความประณีต และความอดทน หน่วยงานด้านพัฒนาชุมชนได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่ทำให้ชาวบ้านมี รายได้

ประโยชน์ที่อาจจะสามารถนำไปใช้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคต จากการได้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น โครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่เราก็อาจจะสร้างแนวคิดใหม่ให้มีขนาดเล็กลงสามารถพกพาง่ายอาจทำให้รูปแบบมีความ หลากหลายแทนที่จะเป็นของใช้เพียงอย่างเดียวก็อาจประยุกต์ใช้เป็นของที่ระลึก ของตกแต่งและสามารถทำเป็นของเด็กเล่นได้ นอกจากนี้ก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้ว ชาวต่างชาติอาจซื้อไปเป็นของที่ระลึกได้เพราะโครงสร้างไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถนำไปใส่ ในกระเป๋าเดินทางได้ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนสมัยก่อนที่ทำมาแล้วซึ่งมีขั้นตอนในการทำที่ไม่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน ตลอดจนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือก็ใช้แบบง่าย ๆนั้นเป็นสิ่งดีควรอนุรักษ์ไว้เป็นแบบอย่างจึงอาจสามารถเปลี่ยนจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งหายากขึ้นทุกวันโดยมีการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุที่เหลือใช้ มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และมีความน่าสนใจ

การจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซด์ นั้นจากการใช้แบบสอบถามผลการ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อ การจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (3.96) และจำแนกตามราย ด้านจะเห็นได้ว่าด้านประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (4.00)รองลงมาคือด้านคุณลักษณะที่ คาดหวังของระบบฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (3.99) กรณีมีความพึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด มี 2 ข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย มีดังนี้ 1) ความง่ายและสะดวกในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย (4.47) 2) ความน่าสนใจของข้อมูลใน ฐานข้อมูลมีค่าเฉลี่ย (4.24) กรณีความพึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับมาก มี 8 ข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย มีดังนี้ 1. รูปแบบ ในการให้บริการที่เหมาะสมและน่าสนใจในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย (4.00) 2.ความรวดเร็วในการเข้าถึงและการใช้งานเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีค่าเฉลี่ย (3.96) 3.ระบบฐานข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและชัดเจน มีค่าเฉลี่ย (3.89) 4. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย(3.88) 5. ระบบฐานข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์สนับสนุนบริหาร จัดการและการตัดสินใจได้ มีค่าเฉลี่ย (3.81) 6.ความหลากหลายของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย (3.80) 7.ระบบฐานข้อมูลมีความทันสมัย และทันต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ย (3.65) 8. ความน่าเชื่อถือ ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย (3.63) กรณีมีความพึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ความรวดเร็วในการ ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย (3.33)

 

Managing the Database of Local Handicraft Products in Nakhon Sawan Province

The purposes of this research are to survey and managing the database of local handicraft products in Nakhon Sawan province and to satisfy evaluation on managing the database of local handicraft products in Nakhon Sawan Province. The results of this study revealed as follows: Local handicraft products in Nakhon Sawan Province were made of original materials which could be found easily in the local areas such as bamboo, rattan, clay, string and coconut shell. Grandparents had carried on the culture of producing the products in the forms of household articles, decorations and souvenirs like woven materials, woven cloth, wooden furniture, tables, chairs, brooms, baskets, woven bamboo baskets, vases, rubber bands with twig, lamps, handbags, reed mats and so on. At present, people living in every districts within Nakhon Sawan Province have brought some synthetic materials into their production such as glass, string, bead, metal, aluminum, orchids artificial clay and leather, rubber and plaster cement which could create shoes, handbags, beads, necklaces, small Buddha images, glassfish, swings, hammocks, children shoes, wooden boxes, hats, scented candles, ready-made clothes, dolls and so on. Nowadays, most people do not prefer to make these products since they have needed more time, skill, neatness and patience. However, the Community Development Section has encouraged the villagers to continue producing the local products which have increased their income. Seeding for the benefits which might be applied in production design in the future, it was found through the study of the data from the websites that products with large figures, for new idea, could be made into smaller ones which easily to take with to anywhere as well as creating them in diverse models instead of only one household article applying to be some souvenirs, decorations and also toys for children.

Moreover, these readymade products could be good souvenirs for foreigners to overseas because of their small figures which could be put into their baggages. The local wisdom of the people in the old days in producing their local products consisting of easy and uncomplicated stages, including using handmade tools, all should be conserved as good models. Natural materials which were rare to find these days could be changed to use some synthetic materials or left over materials to create the products by putting some new creative thinking into them to get some new and different forms with their own uniqueness and having more interesting points. To manage the database of local handicraft products in order to propagate into the websites revealed by using the questionnaire to evaluate peoples satisfaction  towards managing the database of local handicraft products in Nakhon Sawan Province, it appeared that peoples satisfaction towards managing the database of local handicraft products in Nakhon

Sawan Province was on the high level for the total average with \inline \dpi{80} \bar{X} = 3.96 and when classifying into each aspect, it showed that the Efficiency of the Database System was on the high level for the total average with \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.00 and for Expected Characteristics of the System was also on the high level for the total average with \inline \dpi{80} \bar{X} = 3.99. There were 2 aspects which people most satisfied on the highest level (ranging from the highest level to the lowest ones): 1) Ease and Comfort in using was with \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.47 and 2) Being Interesting Data was with \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.24. There were 8 aspects Which people satisfied on the high level (ranging from the high to the low levels) : 1) Appropriate and Interesting Models of the Services were with \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.00 , 2) Fully and Completely done on the speed internet to get into the Network and the Database System was with \inline \dpi{80} \bar{X} = 3.96 , 3) Reliability , Accuracy and Clearness of the Database System were with \inline \dpi{80} \bar{X} = 3.89 , 4) Appropriate Models were with \inline \dpi{80} \bar{X} = 3.88 , 5) The Database System could be benefit to encourage the management and making the decision with \inline \dpi{80} \bar{X} = 3.81 , 6) Diversity of the Data was with \inline \dpi{80} \bar{X} = 3.80 , 7) The Database System was modern and hit the needs with \inline \dpi{80} \bar{X} = 3.65 and 8) General Information Data was reliable , accurate , complete and modern with \inline \dpi{80} \bar{X} = 3.63. There was one aspect showed that people satisfied on the middle level (ranging from the high to the low levels): Fast Speed of the Services was with \inline \dpi{80} \bar{X} = 3.33

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย