การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน

Main Article Content

นคเรศ ชัยแก้ว
อุดมศักดิ์ สาริบุตร
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผดุงชัย ภู่พัฒน์

Abstract

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แล้วนำไป ทดสอบประสิทธิภาพ และหาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน รูปแบบใหม่ด้านโครงสร้าง และด้านกราฟิก โดยมีการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยบ้านใหม่เหมืองกวัก หมู่ 19 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และทำการสำรวจสินค้า บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้อบแห้ง นำข้อมูลที่ได้มา สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินผลการออกแบบ จากนั้นนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพในการปกป้อง สินค้าของบรรจุภัณฑ์ และนำมาใช้ในการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคจำนวน 92 คน โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปว่า

1. บรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้งที่ผู้วิจัยพัฒนา ใช้ระบบออฟเซตในการพิมพ์ 1 สี Pantone 4975C พิมพ์ลงบน กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้รูปแบบฟอนต์ PSL- Thaicommon,PSL- Kanda และ PSL- Passanun ด้านหน้าบอกให้ทราบถึง ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณบรรจุเจาะช่องให้เห็นสินค้าภายใน ลักษณะลวดลายบนตัว กล่องเป็นภาพวาดวิถีชีวิตชาวบ้าน มีพระธาตุหริภุณไชยและอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ด้านข้างซ้ายมีสัญลักษณ์การนำกระดาษ กลับมาใช้ใหม่ เลขทะเบียนองค์การอาหารและยา ส่วนประกอบ การเก็บรักษาลวดลายกราฟิกภาพลำไยด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มผู้ผลิต สรรพคุณของลำไยอบแห้ง ลักษณะลวดลายบนตัวกล่องเป็นภาพวาดวิถีชีวิตชาวบ้านในการ เก็บลำไย ด้านข้างขวามีสัญลักษณ์โอท็อป ราคา การเก็บรักษา ด้านบนมีคำเชื้อเชิญบริโภคลำไยช่วยเกษตรกรไทยมีรายได้ และ ลวดลายกราฟิกภาพลำไย

2. ผลการทดสอบบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน มีความต้านแรงดันทะลุ 1,135 กิโลปาสกาล มีความ ต้านแรงกด 31.6 กิโลกรัมแรง ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 2758 และ ASTM D 642

3. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน อยู่ในระดับมาก ( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.28)

 

The study and development of package design for dried longan of Lamphun Province

The study and development of package design for dried longan of Lamphun Province aimed to examine and develop the packaging along with test performance and study customer satisfaction with dried longan packages of new structure and design graphic.The data were collected by interviewing Ban Mai Mhuang Kuak longan processing community; Moo 19, Makhueajae District, Muang, Lamphun, and surveying products and packaging of dried fruits products. The data were summarized and analyzed in order to build model of dried longan packaging provided to specialist to verify and evaluate the design. According to recommendation from specialist, prototype of dried longan packages was created to investigate the effectiveness of packages protection, and to study customer satisfaction from 92 persons. The data were analyzed using percentage, arithmetic mean, and standard deviation.

The results of the study were as follow :

1. The package design for dried longan of Lamphun Province.The researcher use one color offset printing Pantone 4975C printed on brown kraft paper. To promote the conservation of the environment. Use a font PSL-Thaicommon, PSL-Kanda and PSL-Passanun.The front side show the name of the product, amount of packing and drilled for show inner product. The pattern on the box is a painted of the harvest longan lifestyle, Hariphunchai relics and Chamadevi Monument in order to represent Lumphun Province.The left side of the package show with the recycle symbol, Food and Drug Administration Registration, Ingredient, Storage, Graphic design of longan.The back side show the logo, Address, Phone number of the manufacturers, Properties of dried longan and Graphic of the lifestyle of collection longan.The right side of the package show with OTOP logo, Price, Stroage, Longan consumption invitation to help Thai’s farmer gain more income at the top and Graphic illustration of Longan .

2. The packaging testing result of dried longan, Lamphun province, has bursting strength is 1,135 kPa and compressive strength is 31.6 Which qualified the standards ISO 2758 and ASTM D 642.

3. Satisfaction of consumers with dried longan package was statistically significant at high level ( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.28).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย