โครงการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้น โดยใช้ศิลปะออป อาร์ต

Main Article Content

ธนัฐพงศ์ ไพรวันรัตน์
รัฐไท พรเจริญ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการควบคุมปริมาณอาหารโดยใช้ศิลปะ ออฟอาร์ต(Op art)เข้ามาช่วยใน การควบคุมปริมาณอาหารของผู้ที่ต้องการจะลดน้ำหนักโดยวิธีการควบคุมอาหาร และภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียว ที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใช้ศิลปะ อ็อปอาร์ตทำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงการรับประทานอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ และทำให้ ผู้ใช้ปรับพฤติกรรมการกิน โดยสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ท่าน และโภชนาการ 4 ท่าน และนำไป ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยวิเคราะห์โดย ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ จากการวิจัยพบว่า

1. จานลักษณะกลม และลักษณะอิสระ มีลำดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้ค่าร้อยละ 42.9 โดยบริเวณของ ลวดลายที่มีลำดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ บริเวณที่วางข้าวและต่อจากที่วางข้าว ลายเฉพาะบริเวณขอบจาน และลายทั้งจาน ทั้งหมดได้ค่าร้อยละ 28.6 และลวดลายที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ลวดลาย ธรรมชาติจากเมล็ดข้าวนำมาออกแบบเป็น ศิลปะภาพลวงตาแบบ ลวงตาที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการกำหนด ทิศทางของเส้น (Poggendorff Illusion) มีค่าร้อยละ 85.7

2. จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่ากลุ่มบุคคลทั่วไป 120 คน กลุ่มผู้เชียวชาญทางด้าน โภชนาการ 5 คน กลุ่มผู้ที่ต้องการจะลดน้ำหนัก 25 คน มีความพึงพอใจต่อ จานลักษณะกลม ลวดลายธรรมชาติ(เมล็ดข้าว)ที่ เรียงลำดับจากเมล็ดข้าวขนาดเล็กไปหาใหญ่ออกจากจุดศูนย์กลาง ที่มีการลวงตาแบบ Illusory Contours (เป็นสิ่งลวงตา ในลักษณะ ที่เป็นโครงร่าง)และลวดลายบริเวณที่วางข้าวและต่อจากที่วางข้าว เป็นอันดับที่ 1 มีคะแนนความพึงพอใจ 63 คะแนน ซึ่งการ ออกแบบนี้คำนึงถึง สี ลักษณะ รูปทรง ลวดลาย และสัดส่วนระหว่างพื้นกับลวดลาย โดยนำองค์ประกอบเหล่านี้มาจัดวางใน รูปแบบศิลปะภาพลวงตา(Op art) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับจิตวิทยาการรับรู้ ทำให้รูปแบบของชุดรับประทานอาหารมีส่วนช่วยในการ จำกัดปริมาณอาหาร

 

Tableware design for A-LA-CARTE menu thai helps user to perceive it contains more food than it actuall does by using op art technique

This research studies the dietary control by employing the Op Art technique to control the amount of food for those who are on the weight loss plan by reducing consumption, and design the dining set that helps control the amount of food to match the personal needs. The psychological technique is employed to indulge person to consume foods that provide all essential nutrition and help adjust the dining behavior by consulting seven professionals and simulate the usage with the sample group and analyze mean and percentage ratio. The research found that

1. The rounded-shape and independent-shaped plate have the most satisfaction ratio, which is 42.9 percent. The most satisfied design patterns are rice plate and its adjacent areas, the design on the edge of the plate and the overall pattern of the plate, all of them receive 28.6 percent. The most favorite design is the illusive art of the rice kernel, which has been designed by using Poggendorff Illusion method,which received 85.7 percent.

2. From the satisfaction analysis of the target group, 120 of individuals, five of nutritional experts, and 25 of people who are on weight reduction plan are satisfies with the rounded-shape plate and the natural design (the rice kernel) that sort ascendingly from the middle, the design is Illusory Countours (the structural illusive) and the design on the rice plate and next to it, which receive 63 percent. The design considers color, characteristics, shape, patterns, and the ratio between the plate and patterns. All objects are placed by using the Op art technique which relates to psychological cognitive, that makes the shape of this dining set able to control food volume.

Article Details

Section
บทความวิจัย