ศึกษาและออกแบบหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรม

Main Article Content

ปวีณา ศรีวิพัฒน์
อุดมศักดิ์ สาริบุตร
จตุรงค์ เลาหะเพ็ญศรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพหนังสือนิทานภาพประกอบการ เรียนรู้คุณธรรม 2) เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้คุณธรรมก่อนและหลังการใช้หนังสือนิทานภาพประกอบ 3) ความพึง พอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือนิทานภาพประกอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 81 คน เครื่องมือสร้างโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviasion : S.D.) และ T-test ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของหนังสือนิทานภาพประกอบการเรียนรู้คุณธรรมพบว่าอยู่ในระดับความเหมาะสม มาก 2) ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้คุณธรรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P=0.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานภาพประกอบอยู่ในระดับดีมาก

 

The Study of an illustrative book design for moral learning

The purposes of this research are to 1) to evaluate the quality and the efficiency of the moral storybooks 2) to compare pre and post moral learning with the moral storybooks. 3) to evaluate the appreciate the moral storybook of students. The subjects are the primary school students between 3-5 years of secondary schools beneath the office of The Basic Education Commission. There are 81 students from 6 schools. The instrument was constructed by the researcher. The obtained data were analyzed by Mean, Standards Deviations, and t-test. The result of this research found as follows:

1) The quality of the moral storybook was good. 2) The comparison pre-post of using the moral storybook was different at p=<0.05 and 3) The students appreciated using the moral storybook very much.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย