ออกแบบลายผ้ากับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์:ศึกษาเฉพาะแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับรูปลักษณ์เสื้อสาเร็จรูปชายวัยทำงาน

Main Article Content

เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ
อุดมศักดิ์ สาริบุตร
นพคุณ นิศามณี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและออกแบบลายผ้าเพื่อนำมาใช้ในการผลิตเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงาน 2. ศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงาน 3. เสนอแนะการออกแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงาน ผู้วิจัยศึกษาและออกแบบแบบลายผ้าแนวโน้มของแบบลายผ้าปี 2556 คอลเลคชั่นฤดูร้อน กลุ่มตัวอย่างคือ ลายผ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยแบบบันทึก พบว่า ลายผ้าที่มีอยู่ในท้องตลาดมี 2 ประเภท คือ ลายผ้าพื้นฐาน และลายแนวโน้มของแบบลายผ้าปี 2556 ผู้วิจัยประเมินความต้องการลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงาน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ อายุ 26 – 30 ปี ระดับการศึกษาที่ปริญญาตรี และมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความต้องการสวมใส่เสื้อขนาด 38 นิ้ว (M) ปัจจัยที่ต้องการเลือกซื้อคือคุณภาพของเสื้อสำเร็จรูป เสื้อสำเร็จรูปสำหรับใส่ทำงานที่มีลายริ้ว สีฟ้า เนื้อผ้าฝ้าย 100% รูปแบบเรียบง่าย ธรรมดา รูปทรงเข้ารูปเป็นเสื้อแขนยาว ที่มีขอบแขนธรรมดา ปกธรรมดาและส่วนบนด้านหน้าตกแต่งด้วยกระเป๋า และเสื้อสำเร็จรูปสำหรับใส่ลำลองที่มีลาย Virtual Trip สีฟ้า เนื้อผ้าฝ้าย 100% และมีรายละเอียดของแบบตามกระแสนิยม เสื้อสำเร็จรูปทรงเข้ารูป เป็นเสื้อแขนยาว ที่มีขอบแขนธรรมดา ปกธรรมดา และตกแต่งด้านหน้าข้างบนด้วยกระเป๋า ตัดต่อ และอื่นๆ เช่น การปักหรือการพิมพ์ ผู้วิจัยศึกษาลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงานสำหรับใส่ทำงานและลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงานสำหรับใส่ลำลอง ด้วยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 ท่าน พบว่า ลายผ้าที่เหมาะสม กับเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงาน สำหรับใส่ทำงาน คือลายผ้าพื้นฐาน รูปแบบลายริ้วแบบที่ 1 ที่จังหวะลายผ้าเท่ากัน มีความกลมกลืนของแบบลายผ้ากับเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงาน และลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงาน สำหรับใส่ลำลอง คือลายแนวโน้มของแบบลายผ้าปี 2556 รูปแบบลาย Virtual Trip ที่มีจังหวะลายที่ไม่เท่ากัน ลักษณะของลายมีจุดเด่น น่าสนใจ ผู้วิจัยสอบถามการรับรู้ของผู้บริโภคชายวัยทำงานบริษัทเอกชนจำนวน 105 คน ต่อลายผ้าที่เหมาะสมทั้ง 2 รูปแบบ 6 ด้าน คือ ความงามในการจัดองค์ประกอบ ความงามอย่างเหมาะสมกับประเภทของงาน ความมีคุณค่า-ราคา ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ สี และความทันสมัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงานสำหรับใส่ทำงานโดยภาพรวมในระดับมาก ด้านความเหมาะสมของลายผ้าของเสื้อเชิ้ตชายวัยทำงานมากที่สุด และรับรู้ลายผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงานสำหรับใส่ลำลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านรูปแบบลายผ้ามีจุดเด่น เป็นที่น่าสนใจมากที่สุด


Images design of product: the case study of cloth pattern that suite to the form of ready-to-wear of men

This research aims to 1. Study and design for the cloth patterns that will apply in the production of working men ready-to-wear cloth 2. Study the perception of consumers on the cloth patterns that suit to the working men ready-to-wear cloth 3. Suggest for the design of cloth patterns that suit to the working men ready-to-wear cloth, The researcher studies and designs the cloth patterns, cloth patterns designing trend of 2013, summer collection. The sample group is the cloth patterns from the past until present. By using the recording form, and found that the cloth patterns presence in the market are in two types, basic patterns and trendy patterns of 2013. The researcher evaluates the needs of cloth patterns that suit for the working men ready-to-wear cloth and found that the majority consumers are those with age between 26 – 30 years old with the educational level of Bachelor degree and income range between 20,001 – 30,000 baht need to wear the cloth in size 38 inches (M) and the factor in selection to buy is the quality of ready-to-wear cloth. The ready-to-wear cloth for work with the stripe in blue color in 100% cotton skin with the simple form, normal, cut in shape and long sleeves with the normal sleeves edge and neck, while the front top decorate with pocket. And the ready-to-wear casual wear with the Virtual Trip in blue color in 100% cotton and the details of fashion, cut in shape and long sleeves with the normal sleeves edge and neck, while the front top decorate with attaching of pocket piece, and others such as embroidery or printing.

The researcher studies the cloth patterns and form two set of questionnaires, the cloth patterns that suit to make the working men ready-to-wear cloth and the patterns that suit to make the working men ready-to-wear casual cloth. In the cloth patterns design, the information providing group is seven professionals that use the questionnaire of mixing cloth patterns that relates to four sides of ready-to-wear cloth which are form and pattern, shape and figure, position and shape dimension and domination. It was found that the suitable cloth patterns to produce the working men ready-to-wear cloth for work wear is the cloth patterns the stripe pattern in form 1 with the equal cloth pattern with the well blending of cloth patterns for working men ready-to-wear cloth and for their casual wear in cloth patterns designing trend of 2013, summer collection in Virtual Trip pattern that has unequal patterns which is the dominant one and interesting. Then bringing the stripe pattern 1 and Virtual Trip of pattern 2 to evaluate in the questionnaire on the consumer perception in six dimensions, which are the wonderful composition organizing, the suitable for work type, valuable and cost, uniqueness, color, and fashionable. The sample group is the men in working age from the private company for 105 people, which is the former group. The research tool is the questionnaire on individual factors and the consumer perceptions toward the suitable cloth pattern for the working mean wear. The statistics employed here are percentage, average, and SD. It can be concluded that in the overall picture, the sample group perceived on the suitable cloth patterns for working mean ready-to-wear cloth in the high level. For the suitable side of shirt pattern for working men is the highest and perceived on the cloth pattern that suit for the working men ready-to-wear casual wear is in high level, for the dominant of cloth pattern is the most interesting one 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย