การออกแบบของที่ระลึก โดยใช้อัตลักษณ์เครื่องแต่งกาย ของชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

Main Article Content

สิงหา ปรารมภ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์เครื่องแต่งกาย ของชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 2.) เพื่อออกแบบของที่ระลึก โดยใช้อัตลักษณ์เครื่องแต่งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหม่ โดยใช้อัตลักษณ์เครื่องแต่งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน การศึกษาเรื่องการออกแบบของที่ระลึก โดยใช้อัตลักษณ์เครื่องแต่งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีวิธีการดำเนินการวิจัย คือ จากแนวคิดที่ต้องการให้ผลงานออกมาส่งผลทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดได้ โดยเริ่มจากศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ ของไทลื้อ เกี่ยวกับลักษณะเครื่องแต่งกายที่ใช้ในอดีต จากการบันทึกเรื่องราวของภาพกิจกรรมฝาผนังวัดหนองบัว จากการสืบถาม และสมุดข่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ จากนั้นทำการออกแบบของที่ระลึก โดยพิจารณาในหลายๆ ด้าน และทำการสร้างต้นแบบของที่ระลึก จากนั้นทำการสอบถามความพึงพอใจต่อของที่ระลึกที่ออกแบบใหม่ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาชมวิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในหนึ่งเดือน จำนวน 108 คน สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อของที่ระลึกที่ออกแบบใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ มีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด

Souvenir’s design identities by Tai Lue costume. The Tai Lue community. Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province

Purposes of research 1.To to study the identity of Tai Lue apparel. The Lue community, Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. 2. To design souvenirs by use an identity Tai Lue apparel. The Lue community, Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. 3. To to study the satisfaction in the gift of the new design by use an identity Tai Lue apparel. The Lue community, Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. The study about the souvenir design has a model as identity Tai Lue apparel. The Lue community, Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. Research procedure was conducted with the concept to make the most satisfaction on the result from representative sample.

The study Gathered data from various documents about the Tai Lue such as costumes of the Tai Lue in the past to present the Recorded stories on the mural painting Wat Nong Bua and queries from the knowledge to guide the design. Then design the souvenir by Consider many aspects to the prototype of the souvenir and customer Satisfaction Survey with the gift of a new design. The sample was set to visitor who had come to visit the Tai Lue lifestyle at Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province in a month amount 108 unit. The research results can be summarized that most of the sample are satisfaction with souvenir new design so much statistically significant at 0.05 and most satisfied in type 2.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย