วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555

Published: 2014-12-19

การพัฒนารูปแบบกระเป๋าผ้าควิลท์ สำหรับสตรียุคใหม่

ชโรธรณ์ ทิพยอุปถัมภ์, นิรัช สุดสังข์

58-68