การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ โดยใช้ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี

Main Article Content

ปรารถนา ศิริสานท์
นิรัช สุดสังข์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี และนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีของไทย มาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์โคมไฟที่ออกแบบโดยการใช้ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี

การศึกษาค้นคว้าเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ โดยใช้ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี ในขั้นตอนแรก มีวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก เอกสาร เว็บไซด์ เพื่อความรู้พื้นฐาน สร้างแนวความคิดและกำหนดกรอบการศึกษาข้อมูล สภาพทั่วไปของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี จากนั้นลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ภายใต้กรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสาร เว็บไซด์ โดยเข้าสู่พื้นที่แหล่งผลิตภัณฑ์ เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร เว็บไซด์ สัมภาษณ์ปราชญ์พื้นบ้าน และข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้นเริ่มกระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี จากการกำหนดในเบื้องต้น มาออกแบบและสร้างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ และทดสอบความพึงพอใจจากประชากรที่ใช้บริการถนนคนเดินทุกวันเสาร์ โดยใช้แบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน สรุปและประเมินผล อภิปราย และนำเสนอผลงานและแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ โดยใช้ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี

ผลจากการวิจัยผู้วิจัยพบว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์และเกิดการนำศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี ที่เดิมใช้แต่ในการเทศกาลงานบุญต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโคมไฟ 2 รูปแบบ มีค่าเฉลี่ย (x) รวม 4.18 และ 2.95


Product design of lamps from the cut paper art of Thai tradition

The purpose of this study was to investigate the identity of Tradition Thai in paper cutting, which then transform into a design of a lighting product. In order to preserve the tradition and heritage of Thailand as part of a art of Thai cut paper has transferred into a design of a tradition lamp. The first step is to study the information from the website, and related articles to know the basics and establish a framework of ideas and information. General state of the art of Thai tradition in paper cutting, and the area to store field data, becomes an important issue under the conceptual framework of the documentation site. By visiting the area, the study involved analyzed data from interviews, documents, web sites, local scholars, and data from the area, to then define the concept of product design, into the process of design and creativity. Under the conceptual framework for product design using traditional Thai art of paper cutting tradition, the design is a lamp. The satisfaction form level was collected people who attend the walking street on every Saturday. Using a sample of 30 people and evaluate the discussions and presentations and guidelines for the design of lighting products, the Thai art of paper cutting tradition then translated into a design that refiect a concepted representation of paper lamp.

The results of the study found that the design of this product. promote the art of paper cutting and Thai traditions, which an original used, but has a festive merit content. By analyzing data from a survey of the satisfaction, a use as a daily life object has also been achieved.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย