การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

นิรัช สุดสังข์
ชโรธรณ์ ทิพยอุปถัมภ์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกและเพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดของกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ได้แก่ ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่มาเลือกซื้อสินค้าในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ผู้ผลิตและจำหน่ายกลุ่มแปรรูปจากตาลโตนดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์

ผลการวิจัยสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบกลุ่มตัวอย่างว่ามีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

 

The Development of Packaging model Utilizing Palm’s Sugar Placement of Tangam Subdistrict Administrative Organization in Amphor Watbot of Phitsanulok Province

The purpose of this study was the development of packaging model utilizing palm’s sugar
placement of Tangam Subdistrict administrative organization in Amphor Watbot of Phitsanulok province, to study the customer’s satisfaction in the developed packaging.

The samples of this study were 110 customers or tourists who visited and bought the development
of packaging model utilizing palm’s sugar placement of Tangam Subdistrict administrative organization in Amphor Watbot of Phitsanulok Province in particular one day . The data were collected through on the questionnaire on manufacturer/seller and customer’s satisfaction. The questionnaire was designed by the specialist academics, to covers all the basic necessities that would effect the consumer’s satisfaction on the design of the package

The study can be the target groups were high satisfaction at 0.05 significant levels and satisfy the package design at high level in every ways.

Article Details

Section
บทความวิจัย