การพัฒนารูปแบบกระเป๋าผ้าควิลท์ สำหรับสตรียุคใหม่

Main Article Content

ชโรธรณ์ ทิพยอุปถัมภ์
นิรัช สุดสังข์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอัตลักษณ์ของการทำผ้าควิลท์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนารูปแบบกระเป๋าผ้าควิลท์สำหรับสตรียุคใหม่ ที่สัมพันธ์กับสายการผลิตของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือท่าทองควิลท์ จังหวัดพิษณุโลก

วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนแรก คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่สองคือ สอบถามและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบ การผลิต กลุ่มเป้าหมายและแหล่งจำหน่าย ขั้นตอนที่สามคือ นำผลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ไปกำหนดเป็นแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่สี่คือ การออกแบบและพัฒนารูปแบบกระเป๋าผ้าควิลท์ โดยเป็นผลงานต้นแบบกระเป๋าผ้าควิลท์สไตล์โมเดิร์นวินเทจจำนวน 3 รูปแบบ ขั้นตอนที่ห้าคือสร้างแบบสอบถามและสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 3 ด้าน คือ รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของสตรียุคใหม่ที่มีต่อผลงานต้นแบบกระเป๋าผ้าควิลท์ทั้ง 3 แบบ ขั้นตอนสุดท้ายคือ วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล

ประชากรในการวิจัยคือ กลุ่มสตรีในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 30 คน โดยการใช้สถิติเชิงบรรยายและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบนอนพาราเมตริกชนิดการทดสอบแบบฟรีดแมน TWOWAY ANOVA by Nonparametric Method Friedman สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าผ้าควิลท์ สำหรับสตรียุคใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด กล่าวคือ 1) ด้านรูปทรง: มีโครงสร้างและรูปทรงสวยงามและทันสมัย 2) ด้านประโยชน์ใช้สอย: สะดวกในการหยิบหรือใส่ของได้มาก 3) ด้านกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด: มีความเป็นไปได้ในการผลิตจริง


Quilt Bag Development for Fashionable Ladies 

The purpose of this research was to study the identity to the quilt bag. In order to design and develop the quilt bag models for fashionable ladies; in relation with the production process of Tha-Thong Quilt Handicraft, Phitsanulok.

Research process were: 1) To study the basic information from documents and related literature 2) Field study, to conduct questionnaire and interview with the experts 3) To analyze and set up concepts for the design and development for quilt bag 4) To design, develop, and produce 3 quilt bag models for fashionable women 5) To conduct questionnaire concerning to the satisfaction with the 3 identity values such as: form, function, and target group 6) To analyze, summary and discussion.

The sample population were 30 women in Naresuan University, Phitsanulok; consisting of instruction, officers, and students. By using descriptive statistics and hypothesis testing research with TWOWAY ANOVA by Non-parametric method Friedman, the data analysis concluded that sample were satisfied with the identity values of all 3 quilt bag models in the overall level, of the statistical significance at the 0.05 level. The highest satisfaction indication was the second design of quilt bag model where as the identity values were 1) Form: Beautiful structure and form, with modernity 2) Function: A lot of packaging space and easy to handle 3) Target group: Appropriate to taste and fashion.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย