ศึกษาและออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ Study and Design of garbage grinders For producing fertilizer

Main Article Content

กลยุทธ์ ศรีสมัย
ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
อุดมศักดิ์ สาริบุตร

Abstract

ประเทศไทยใน ปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 26.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน โดยปัญหาขยะตกค้างมาจากการ
ทั้งโดยไม่มีการคัดแยก และนำกลับมาใช่ใหม่น้อย โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้กำหนดนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งเน้นสู่โรงเรียนและชุมชนที่มักจะมีเศษอาหารที่เหลือจากการ
รับประทานในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องขยะที่เกิดจากเศษอาหาร แม้ว่าเศษอาหารบางส่วนจะสามารถ
นำไปเลี้ยงหมู และเลี้ยงสุนัขได้ แต่จากแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ให้รู้จักนำสิ่งต่างๆ รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จึงทำให้โรงเรียน มีการศึกษาวิธีการทำสารชีวภาพ และทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานสำหรับใช้ดับกลิ่น
ที่เกิดจากห้องสุขาของโรงเรียน และทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนได้อีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ทำการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและออกแบบเครื่องบดขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ
และช่วยในกระบวนการทำสารชีวภาพ ตามแนวทางแบบยั่งยืนตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปแบบการวิจัยที่ใช้เป็นการ
ผสานวิธีกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพร่วม เริ่มศึกษากระบวนการบดขยะเปียกเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ
ออกแบบเครื่องบดขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ ทำการวัดผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่านใน 3 ด้าน
คือ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ท่าน การออกแบบเครื่องกล จำนวน 3 ท่าน และการเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ท่าน
ที่มีต่อการออกแบบเครื่องบดขยะเปียกที่ได้พัฒนาแล้ว และประเมินเครื่องบดขยะเปียก ในด้านการแยกบดขยะเปียก, ความ
สะดวกสบายในการใช้ ความสวยงาม และความเหมาะสมของวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีผลที่ได้พบว่า ประสิทธิภาพด้านความ
สะดวกสบายในการใช้ มีความเหมาะสมมาก ที่ระดับ (  = 4.04,S.D.0.49) และ (  =4.08 , S.D. 0.58) ตามลำดับ ในขณะที่
ประสิทธิภาพความสวยงานมีความเหมาะสม ที่ระดับ (  = 3.00 , S.D. 0.63)ในส่วนการประเมินค่าความเหมาะสมกับวัสดุ และ
กรรมวิธีการผลิตมีความเหมาะสมมากเช่นกัน (  =4.11 , S.D. 0.54)

 

Thailand in 2556, with 26.8 million tons of solid waste, up 5% from the previous year due to the
residual waste without segregation. And recycled less. The Department of Environmental Quality Ministry of
Natural Resources and Environment Of Natural Resources has determined that focuses on the school and
community, they often have scraps left over from eating each day is a lot. Thus causing waste problems
caused by debris. Although some of food waste can be reused to supply pig farms and use as a feed for a
dog. But from the way of life along the King's sufficiency economy, it means to have enough to support
ourselves; we have to focus on how to use many things around the maximum benefit. To make a schools
study how to make biological and bio-fertilizer from food scraps left over from eating for the odor caused
by the school toilets and replace chemical fertilizers respectively. This helps reduce costs and help the
environment at the school, too. Motivated as above, our research is expected to study and design a garbage
grinder for producing fertilizer and also aid in biological processes as a guidelines as well as environmental
sustainability. The research model is combined between quantitative and qualitative research participants. A
study and design are started from grinding process wet waste. Then, the result is utilized to design the
garbage grinders for producing fertilizer. Achievement through assessment to the satisfaction of the three
expert areas is qualified toward the design of garbage grinder that is developed. Those are product design,
mechanical design and organic farming. And there are 3 members on each side of expert area. Also the
performance of garbage grinder is evaluated in four parameters. Those are the separation efficiency grinding
garbage, comfortable, cosmetic function and the suitability of materials and manufacturing processes. The
results showed that there is a very reasonable at the level x = 4.04,  0.49 and x = 4.08  0.49 for
separation efficiency grinding garbage and comfortable function respectively. While the result of cosmetic
function is suitable with the level x = 3.00,  0.49. Finally, the suitability of materials and manufacturing
processes is a very reasonable at the level x = 4.11  0.54.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย