วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 - ธันวาคม 2557

Published: 2014-12-30

ศึกษาและออกแบบเครื่องบดขยะเปียก เพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ Study and Design of garbage grinders For producing fertilizer

กลยุทธ์ ศรีสมัย, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, อุดมศักดิ์ สาริบุตร

21-40