การออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา DESIGN OF TABLE AND CHAIR SET IN SCIENCE LABORATORIES FOR ELEMENTARY STUDENTS

Main Article Content

สิริยากร สุสมร
จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง
อุดมศักดิ์ สาริบุตร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาความต้องการการใช้งานชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อออกแบบและประเมินความพึงพอใจรูปแบบของชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านการใช้งานชุดโต๊ะเก้าอี้ภายใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครูอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 15 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จำนวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
ได้แก่ ครูอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิจัยพบว่า ผู้ใช้งานและผู้สอนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีความต้องการรูปแบบการใช้งาน
ชุดโต๊ะเก้าอี้เฉพาะเพื่อการปฏิบัติงานในห้องวิทยาศาสตร์ เป็นโต๊ะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบถอดประกอบได้ มีลิ้นชักและตู้เก็บ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เก้าอี้แบบปรับระดับได้ไม่มีพนักพิงและล้อ ชุดโต๊ะเก้าอี้รูปแบบเรขาคณิต เลือกใช้สีตามจิตวิทยาสี ด้านความ
ปลอดภัย เน้นความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัยในการใช้งานต้องมีการลบเหลี่ยมมุมต่างๆ ซ่อมแซมง่าย ตามลำดับ ด้านวัสดุเน้นวัสดุที่
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน วัสดุมีความทนทานต่อสารเคมี วัสดุมีความทนต่อการใช้งานตามลำดับ ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ชุดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของผู้ใช้งานและครูผู้สอนพบว่าความพึงพอใจ
ด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน ด้านความแข็งแรงปลอดภัย และด้านวัสดุ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านความ
สวยงามอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดและ มีเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

 

The purpose of this research was to study the process of designing table-and-chair sets in elementary-level
students’ science laboratories, to design table-and-chair sets in elementary-level students’ science laboratories,
and to evaluate the satisfaction of the form of the table-and-chair sets in elementary-level students’ science
laboratories.The sample used in the research consisted of groups of people providing data about using tableand-
chair sets in science laboratories–7 teachers in the department of science, elementary level, 15 students in
Prathom 1 – 6, 3 design experts. The sample used in the satisfaction evaluation consisted of 7 teachers in the
department of science, elementary level and 15 students in Prathom 1 – 6. The tools used in the research were
a questionnaire, an interview form and a record form, analyzed using frequency, percentage, average and
standard deviation. According to the research, it is found that users and teachers in science classrooms have
requirements of using table-and-chair sets in a form specifically for practice in science classrooms. The tables
are ones which can be assembled, with drawers and science-equipment cabinets. The chairs are ones which are
adjustable with no backrest and wheels. Table-and-chair sets have geometry models with colors selected based
on color psychology. For safety and strength, the tables and chairs are focused on safety in use, with honed
edges and corners, strong, durable and easy to repair. For material aspects, it is emphasized to use materials
safe to users, resistant to chemicals and usage. The evaluation results of the satisfaction of users and teachers
with table-and-chair sets in elementary-level students’ science laboratories show that the satisfaction with the
functions, convenience and comfort in use, strength, safety and materials is in the level of very satisfied, while
the beauty in the level of most satisfied, with the overall average in the level of very satisfied.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย