การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนการสอน InfographicAnimation Design forInstruction

Main Article Content

พงษ์พิพัฒน์ สายทอง

Abstract

สื่อดิจิทัลมีบทบาทสำคัญมากในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ถูกต้องและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้ สื่อเพื่อการการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ส่งผลให้มีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอนขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น แอนิเมชัน อินโฟกราฟิก มัลติมีเดีย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนต้องอาศัยการบูรณาการความรู้และทักษะในการผลิต
สื่อ การออกแบบระบบการเรียนการสอน การทดสอบและประเมินผล เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

 

Digital media currently plays an important role in teaching-learning process as the medium that build
up the effective communication between teachers and students. It also facilitates students to understand more
about the lessons and to accomplish the learning objective as planned. Nowadays, the media for has been
developed constantly in order to keep up with the advancement of modern technologies, so number of
instructional media has also been introduced to the society e.g. animation, infographic, multimedia, electronic
book (E-book), etc. However, the development of the instructional media requires an integration between the
knowledge body and the media production, lesson plan design, and assessment and evaluation to determine a
certain direction for developing the effective instructional media.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย