ปัจจัยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับการรับรู้ประเภทและคุณค่าของสินค้า: กรณีศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ บรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าอุปโภคข้ามวัฒนธรรม Element of package design conveying product type and valuation: a cross-cultural comparative study on consumer produc

Main Article Content

พบพร เอี่ยมใส
อภิสักก์ สินธุภัค
อุดมศักดิ์ สาริบุตร

Abstract

การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญมาก เพราะผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการรับรู้ภาพลักษณ์ของบรรจุ
ภัณฑ์ ทั้งวัฒนธรรมก็ยังมีอิทธิพลทางการตลาดในเรื่องของการรับรู้ที่แตกต่างกันและพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อ
การส่งออก การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านการออกแบบที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ระดับและอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้
ทางด้านจิตพิสัย(Affective)และพุทธพิสัย(Cognitive)ระหว่างวัฒนธรรมต่อคุณค่า ประเภท ระดับ และอัตลักษณ์ของสินค้า และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่สอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างวัฒนธรรม โดยทำการ
สร้างเครื่องมือโดยรูปภาพจำลอง (Stimuli) เป็นตัวกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรในวัฒนธรรมไทย
ละวัฒนธรรมมาเลเซีย ผลการวิจัยพบว่า 1.1 เพศเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์โดยที่
เพศชายจะมีประสบการในการเคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ำแต่กับมีบางส่วนที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้เอง ต่างจากเพศหญิงที่มี
การใช้และซื้อเองในปริมาณที่มากกว่าเพศชาย อีกทั้งในส่วนของน้ำยาปรับผ้านุ่มนั้นเพศชายมีการเคยซื้อและเคยใช้น้อยกว่าเพศ
หญิง 1.2 ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยภาพดัดแปลงเป็นปัจจัยด้านการออกแบบที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ระดับและอัต
ลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ได้ดีกว่าภาพประกอบประเภทอื่นๆ และวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่ปัจจัยบุคคลหลักในการก่อให้เกิดการรับรู้ที่
แตกต่างหากแต่เป็นด้านเพศ 1.3 แต่ละวัฒนธรรมมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภค การมองว่าเป็นสิ่งสวยงามหรือสิ่งน่าเกลียด เป็นการรับรู้ที่แตกต่างไปในแต่ละวัฒนธรรม 1.4 แนวทางการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยนั้นควรใช้สีโทนร้อน หากแต่วัฒนธรรมมาเลเซียควรใช้สีโทนเย็นเพื่อเพิ่มความหรูหรา
ให้กับบรรจุภัณฑ์

The packaging design has a very important role because consumers are purchasing from the
perceived image of the package. Both cultures also influence the market in a matter of perception and
different consumption habits, especially products for export. This research is to study the factors that affect
demand for individual products and product categories. To study design reflects the character and identity of
the product packaging to compare the differences of perception (Affective) and (Cognitive) between the
values of the culture and identity of the product and guidelines for packaging consumer in accordance with
the perception of the target cultures. The image simulation tools (Stimuli) as a catalyst for the recognition of 

the sample. The population consisted of culture Indonesian culture in Thailand. The results showed that 1.1
Sex is the main factor affecting the demand for products and product categories by which males are
experiencing in used products, shower gel, but there are some who do not buy the products themselves
unlike women who have used and bought in greater quantities than men in addition, the fabric softener that
men have ever bought and never used less than females. 1.2 Factors packaging design, visual design factors
adaptations reflect the nature and identity of the product packaging has better illustrated others. And that
culture is not a factor in causing people to recognize that there is a certain gender. 1.3 Each culture has a
different perception. Show that culture influences the perception of consumers. The view is beautiful or ugly.
The perceived differently in each culture 1.4 product packaging design guidelines in line with the culture of
Thailand should use warm colors. But Indonesian culture should use cool colors to add luxury to the
package.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย