วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2558 - มิถุนายน 2558

Published: 2015-07-01

การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน DEVELOPMENT OF BAMBOO HANDICRAFT IN ISAAN

ศักดิ์ชาย สิกขา, ประทับใจ สิกขา, ธันยมัย เจียรกุล

110-120

การศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย STUDY AND DEVELOPMENT SOUVENIR PRODUCT FROM THAI FLOWER MOBILE

กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

149-160