การศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย STUDY AND DEVELOPMENT SOUVENIR PRODUCT FROM THAI FLOWER MOBILE

Main Article Content

กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย
อุดมศักดิ์ สาริบุตร
ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

Abstract

การศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่อง
แขวนไทยและเพื่อประเมินความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทยที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงแล้ว โดยการประยุกต์รูปแบบและวัสดุให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์
ของเครื่องแขวนไทย โดยให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยเผยแพร่ศิลปะการร้อยเครื่องแขวนไทยให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยสร้างความ
หลากหลายให้กับสินค้าของที่ระลึกของไทย สามารถเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการวิจัยพิจารณาแบ่งออกเป็นแต่ละด้านพบว่า ด้านเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย( x̅ =3.69,S.D.=0.23 ) ด้านการดึงดูดใจจากการออกแบบพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅ =3.83,S.D.=0.15) ด้านขนาด รูปร่างและน้ำหนักที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพกพาหรือขนส่ง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅=3.96,S.D.=0.42 )และด้านราคามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย (
x̅=3.04,S.D.=0.05 )

The study and development of souvenir product from Thai flower mobile aimed to study and
develop the souvenir product from Thai flower mobile and to assess the satisfaction of those interested in
souvenir product from Thai flower mobile that has been developed and improved. By application forms
and materials that are appropriate to the era. Demonstrate the value and uniqueness of a Thai flower
mobile. The product is in the form of souvenir for sale to tourists or people interested. This is another way
that helps spread the art of Thai flower mobile to be known more. It would also help to diversify the
souvenirs of Thailand. And souvenir product from Thai flower mobile can be an agent that represents the
cultural identity of Thailand. This research is divided into each side was found. The results shown the
unique local level of satisfaction at a high level with an average x̅=3.69, S.D. =0.23. The attractiveness of the
design showed satisfaction at a high level with an average x̅=3.83, S.D. =0.15. The size, shape and weight is
not an obstacle to the carry or transport, satisfaction levels in the average x̅=3.96, S.D. =0.42. And the prices
are moderately satisfied with average x̅=3.04, S.D. =0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย