การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการ TRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี

Main Article Content

จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ใน
รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยกำหนด ตัวแปร
ต้นคือ รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การ
ออกแบบ ระดับปริญญาตรี ตัวแปรตามคือ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบโดยผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ใน
ระดับดี สุดท้ายประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และ ความพึงพอใจ โดย ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การ
ออกแบบ ระดับปริญญาตรี ได้กระบวนการในรูปแบบจำนวน 3 กระบวนการประกอบด้วย 1)กระบวนการเรียนรู้และการ
ยอมรับ 2)กระบวนการพัฒนาโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 3 ) กระบวนการวัดและประเมินผล
รูปแบบที่ได้มีความเป็นระบบ สามารถทำความเข้าใจ และเรียนรู้ได้ง่าย ผู้เรียนสามารถติดตามผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้
และการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบ หรือ
การบริหารจัดการงานด้านการออกแบบในองค์กรได้ต่อไป
2. อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรีที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( x¯ =4.15)และ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

 

There were tree objectives of this study : 1) to study and develop the Instructional system integrate
with TRIZ40 principles Model for Product Design Course in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree
study level 2) to study the student’s learning achievement and 3) to study lecturers and the students
satisfaction from the Instructional Design integrate with TRIZ40 principles Model for Product Design Course
in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree study level. The samples were gathered from lecturers
and bachelor’s degree students from Faculty of Industrial Education, King Mongkut’s Institute of Technology 

Ladkrabang. As a result, the Instructional system integrate with TRIZ40 principles Model for Product Design
Course in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree study level was conducted by the quasiexperimental
research variables is a Instructional system integrate with TRIZ40 principles Model. Model for
Product Design Course in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree study level .This study evaluated
the effectiveness of the model by the experts. A good level final evaluation Learning achievement and
satisfaction.
The results were as follows :
1. The developed Instructional system integrate with TRIZ40 principles Model for Product Design
Course in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree study level included the 3 steps as follows : 1)
learning and acceptation processes, 2) development and integrated with TRIZ40principles for Industrial
Product Design processes, and 3) evaluate students learning and satisfaction processes .The Instructional
system integrate with TRIZ40 principles Model that have developed were evaluated by experts, which have
resulted as high appropriate .
2. The Lecturers and student’s learning satisfaction from the Instructional system integrate with TRIZ40
principles Model for Product Design Course in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree study level
was measured as a high level ( x¯ =4.15) and Posttest of the student’s learning achievement through the
developed Instructional system integrate with TRIZ40 principles Model with design education curriculum
was higher than pretest at .05 level of significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย