การศึกษาศิลปะการแสดงโนราเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย, The Study of Nora Performance for Home Furnishing Design

Main Article Content

ศิรัมภา จุลนวล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของโนรา
ศิลปะการแสดงของภาคใต้ โดยเป็นการศึกษาองค์ประกอบของโนราในด้านต่างๆ เพื่อนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบและเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน การดำเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่กันไปโดยใช้เครื่องมือแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างตัวแทนของคณะโนราในด้านเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นโนรา และกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความพึงพอใจจากกลุ่มผู้บริโภคซึ่ง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า (T-test) จากการดำเนินการวิจัยพบว่า
เอกลักษณ์ที่สามารถรับรู้ได้ชัดเจนที่สุดคือด้านเครื่องแต่งกายของโนรา และออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งห้องรับแขกตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงนำมาสู่แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างบรรยากาศให้ห้องรับแขกประกอบด้วยชุด
โคมไฟ สตูล และหมอนอิง โดยให้ชุดผลิตภัณฑ์รู้สึกน่าศรัทธา มีความสง่างาม มั่นคง ตามอารมณ์ความรู้สึกของโนรา ผลความพึง
พอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 ในระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 (S.D.=0.51) และความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2 ในระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 (S.D.=0.50) จากการทดสอบ t-test พบว่าเกณฑ์การ
ประเมินคุณค่าและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 โดยรูปแบบที่ 2 มีคะแนนมากกว่ารูปแบบที่ 1 ซึ่งรูปแบบที่ 2 สามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของโนราได้ชัดเจน

 

This research had objectives of designing home furnishing design that reflects Nora
identity, a southern performance art. This was a study of Nora’s elements in various aspects in
order to apply prominent characteristics in the design, and to pass on identity of cultural
heritage to home furnishing design product. The research was conduct as both qualitative
research and quantitative research in parallel using questionnaire and interview questions for a
group of specialists/experts in Nora. Target group is relating to home furnishing application.
Product design was evaluated by specialists. Satisfaction of a group of consumers was tested
by analyzing data using percentage, average, standard deviation, and T-test. The research
showed the identity that was the most perceptive was Nora’s costume. Therefore, home
furnishing product in the living room based on target group’s requirement led to a concept of
designing product to create atmosphere in the living room that consists of a set of lamp, stool 

and cushion by making the set of product looks sublime, dignified, and firm according to
Nora’s temperament. Consumer’s satisfaction towards product design #1 was high with the
average of 4.10 (S.D.=0.51). And, consumer’s satisfaction towards product design #2 was high
with the average of 4.19 (S.D.=0.50). T-test showed criteria for evaluation and product design
#1 and #2 were significantly different at the 0.05 significant level. Design #2 had higher score
than design #1, which the design #2 clearly reflected Nora’s identity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย