วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558

Published: 2015-12-29

การออกแบบสวนหลังคา, Roof garden design

พชร เลิศปิติวัฒนา

19-34