การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา, A Study of local wisdom to product development the community promote tourism of Chachoengsao province

Main Article Content

สมศักดิ์ ทองแก้ว
พิชัย สดภิบาล
อุดมศักดิ์ สาริบุตร

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมกับ
การศึกษาข้อมูลการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
วิธีการดำเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสำรวจ สังเกต ลงพื้นถิ่นในแต่ละชุมชน การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์
ดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์ที่มีในปัจจุบันรวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำการศึกษาใน 8 อำเภอ ผลการศึกษา ได้
ผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์หมวกกุ้ยเล้ย ผลิตภัณฑ์เสื่อกก และผลิตภัณฑ์เขาสัตว์
แกะสลัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่น เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม และปัจจุบันยังคงมีการผลิตและจำหน่ายอยู่
ผลการศึกษาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 กลุ่ม และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจำนวน 98 ตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม ผลิตภัณฑ์จักสาน
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.71) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องประยุกต์และ
พัฒนานำเอาวิธีการผลิตของชุมชน โดยยึดแนวทางดั้งเดิมของชุมชน ผลิตภัณฑ์ต้องมีวัสดุภายในชุมชนและมีความต้องการของ
นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มผู้บริโภค ในขั้นตอนผลการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน จากการสัมภาษณ์ และสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์พื้นถิ่น นักวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานเป็นของตกแต่งบ้าน ประเภทโคมไฟฟ้า มี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธีการผลิตยังคงใช้แนวทางของภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังคงมีเอกลักษณ์ และ
ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม วัตถุดิบในชุมชน มีผลการประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก (Mean = 4.21)

 

The research in this the objective is to study the local wisdom. And form community products
Information and education to promote tourism. And product development communities using local
province. Here's how the study of documents, surveys, observations, individual floor residents in the
community. The study of indigenous knowledge of traditional products. And products available today,
including the identity of a product community study conducted in 8 districts had 5 product groups include
silk products, Wickerwork product, Kui Loi Hat and carved of animals products. This is a unique product of
the trip. The traditional wisdom and is still being produced and sold. The results from the 5 product groups
and opinion of 98 samples showed that basketry. The evaluation results in high level (Mean = 3.71)
produced of basketry are products that are applied to the means of production and development of the
community. The traditional approach of community based products require materials within the community 

and the needs of tourists or consumers. In the process the application and development of basketry. From
interviews and expert sages vernacular. Academic community products not form a decorative basketry. Type
of lamps there are 5 prototypes, products, processes, production methods, continue to use the traditional
approach. Remains a unique and traditional products Ingredients in the community assessment results of
the prototypes is very reasonable (Mean = 4.21).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย