การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร, PRODUCT DEVELOPMENT OF WATER HYACINTH FURNITURE. OF BAN WONG KLONG GROUP, LANKRABUE DISTRICT, KAMPHAEGPHET PROVINCE.

Main Article Content

อำไพ แสงจันทร์ไทย
จิรวัฒน์ พิระสันต์

Abstract

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อำเภอลานกระบือ จังหวัด
กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาบ้านวงฆ้อง และประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาที่ออกแบบขึ้นใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาบ้านวงฆ้อง ในตำบลลานกระบือ โดยกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาที่ออกแบบขึ้นใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้บริโภคที่มีความ
สนใจในงานเฟอร์นิเจอร์ ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 4,830 คน การกำหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) ตามทฤษฎีของ Glenn จึงได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวารูปแบบบ้านวงฆ้องและนำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาออกแบบรูปแบบภายใต้แนวคิด รูปทรงเรขาคณิต กำหนดขนาดตามขนานสัดส่วนของมนุษย์
เน้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย ซึ่งผลการประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญ และผลการประเมินความพึง
พอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ จากผักตบชวารูปแบบใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x = 4.52, S.D.=
0.01)

 

The research of the developing furniture from water hyacinth of Ban Wongkong Water Hyacinth
Basketwork Club, Lankrabue District, Kamphaengphetprovince has a objective in studying the process and
development of furniture from water hyacinth and contentment of the consumer toward the new design of
water hyacinth-furniture The population used in the research: consumer satisfaction with development of
furniture from water hyacinth house band Gong. In Tambon lankrabue by samples used in research.
Development of a water hyacinth furniture from the new design. From a sample group of consumers that
are interested in furniture. In Amphoe mueang kamphaeng Phet number 4830 sample sized ones by means
of sampling the accident Accidental Sampling based on the theory of Glenn has a sample of 98 people, a
tool used in the research is composed of Questionnaire, satisfaction with development of a water hyacinth
furniture from home styles, Gong and the information provided by the data analysis the average value per
cent Standard deviation (S.D.) 

The research developing the original water hyacinth-furniture by design it in geometric shapes,
setting the size using human physiology, focuses on the utility of the product resulted from the evaluation
in standard of furniture development of the specialist and from the consumer satisfaction survey in
developing the original water hyacinth-furniture are in the level of very high.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย