การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวนที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย, A REFLECTION OF THAI IDENTITY ON DECORATION GARDEN PRODUCTS

Main Article Content

ศศิกาญจน์ นารถโคษา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ให้สะท้อน อัตลักษณ์ไทย และ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สวนในบริเวณบ้านของคนไทย เพราะการหาอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะทางรูปลักษณ์ที่แตกต่าง มีการใช้สอยที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ปัจจุบัน เป็นการเพิ่มมิติ
คุณค่าทางวัฒนธรรมและความหมายของชิ้นงาน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกทางความคิดต่อสินค้านั้นๆ แตกต่างออกไปจาก
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีอยู่เดิม ซึ่งทำการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสวนในบริเวณบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากวรรณกรรมต่างๆ และ
สร้างแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อสอบถามพฤติกรรมการใช้สวนหย่อมในบริเวณบ้าน และความต้องการของผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
สวน นำมาวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาอัตลักษณ์ไทยที่จะนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้ตอบสนองพฤติกรรมและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ควบคู่กัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการศึกษาอัตลักษณ์ไทย
แรงบันดาลใจที่ใช้งานการออกแบบ คือ “หมอนสามเหลี่ยม” เพราะมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการนั่ง/นอนพักผ่อน และ
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ทำการตอบแบบสอบถาม ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันแพร่หลาย มีมาตั้งแต่อดีตกาล
และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ผลของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อตัวผลิตภัณฑ์พบว่า คุณค่าและคุณลักษณะความเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยชุดนี้ ทั้งด้านความสวยงาม การใช้งาน แนวคิดที่สะท้อนความเป็นไทย รูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และความเป็นไปได้ในท้องตลาดนั้น กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อตัว
ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย X = 4.08 และ S.D. = 0.84

 

This research has an objective of designing and developing garden decoration product to reflect
Thai identity that is consistent with household garden utilization behavior of Thai people because applying
Thai identity in product design will create unique appearance and utilization that is consistent with current
existence. It will add dimensions to cultural value and meaning of work piece causing consumer to have
conceptual feeling towards those particular products that differs from other existing products. The study of
household garden utilization behavior from the past to the present in various literatures, and preparation of
target group questionnaire asking them about household garden utilization behavior and the demand for
garden decoration product to be analyzed together with the study of Thai identity that will be used as an
inspiration in the design as a response to the behavior and the demand of the target group by gathering
information for the analysis in the form of Quantitative Research and Qualitative Research simultaneously.
The information analysis used percentage (%), average ( X), and standard deviation (S.D.). In the study of 

Thai identity, the inspiration that was used in the design was “Thai Pillow or Triangle Pillow” because it is
consistent with sitting/resting behavior, and meets the demand of the target group who completed the
questionnaire. It is also a product that is well-known. It has been in existence in the past and it is still being
used today. Result of the satisfaction questionnaire towards the product showed that the group of
consumers were highly satisfied with the products in terms of the value and suitability of this set of garden
decoration products that reflects Thai identity regarding beauty, utilization, concept that reflects Thai
culture, furniture style that is innovative, interesting, feasible in the market and was high with the average of
4.08 (S.D.= 0.84).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย