การสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย

Main Article Content

พิบูล ไวจิตรกรรม

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลใน
ประเทศไทย โดยที่ยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม 2) ออกแบบสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลใน
ประเทศไทย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ได้กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสร้างจุดขายและสร้างอัตลักษณ์สินค้า ด้วยการ
ออกแบบสื่อส่งเสริมการตลาดและออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเดลฟาย เครื่องมือที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
อ้างอิง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตัวบุคคล ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 19 คนและมุสลิมที่เป็นตัวแทนของมัสยิด
ในกรุงเทพฯ 122 คน เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล 5 ประเภท คือ 1) เนื้อสัตว์ 2) ผัก ผลไม้ 3) อาหารสำเร็จรูป
เครื่องปรุงแต่งอาหาร 4) เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว 5) ของใช้ประจำวันเพื่อสุขอนามัย ผลการวิจัยพบว่า สามารถสร้างอัตลักษณ์
สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยจุดเด่น 4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณประโยชน์ของสินค้าที่เน้นเรื่องคุณค่า
ทางโภชนาการ วัตถุดิบที่สดและสะอาด 2) ด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า สิ่งตกแต่งภายนอก ตัวบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจ
ใช้ลวดลายกราฟิกประดับตกแต่ง มีภาพสินค้า มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 3) ด้านคุณค่าของสินค้าที่มีผลต่อความรู้สึกของ
ผู้บริโภค สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เชื่อถือได้ 4) ด้านบุคลิกภาพของสินค้าที่
สะท้อนไปถึงผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นคนใส่ใจตัวเอง ดูแลร่างกายและสุขภาพ เป็นคนมีเหตุผล มีศีลธรรม เป็นคน
รอบคอบ ช่างคิด ชอบวางแผน และเป็นคนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต

 

The purposes of this research are 1) to analyze the marketing strategies of Thai Halal products which
related to the way of life for Thai Muslims 2) to design the representation media for Thai Halal Products. The
expected benefit is the marketing strategy for brand building process for Thai Halal products. Four elements
of marketing strategies which necessary for the brand identity creation is the research framework consist of
Attributes, Benefits, Values and Personality. This is a Qualitative Research using the methodology of
Quantitative Research within Delphi Technique. In-depth interview and questionnaire have been using. The
descriptive statistics and inference statistics have been using for the analysis. Nineteen Marketing experts
with dynamic roles in Thai consumer products were interviewed. In addition, a field survey of 122 Thai
Muslims was studied. Data analysis will be according to 5 categories of Thai Halal product: 1) Meat 2)
Vegetable and Fruits 3) Instant foods 4) Beverages and Snacks 5) Hygienic products. The results will explain
some suitable representation in the marketing strategies of Thai Halal products as are: 1) Benefit; the
characteristics of the product with its benefit; it is beneficial nutrients product, there are no toxic or chemical
residues. Fresh and clean materials 2) Attribute; the exterior images that attract to consumer; there is a Halal
products mark. Packaging should be draw attention. Use an attractive graphic. Use outstanding images. 3) 

Value; the value of products that affect to consumers perception; it is healthy products. Accumulate quality
of life. It’s sincere, honest and reliable to all. 4) Personality; reflection of consumers thought. The Personality
feedback to them after they were consumes this product; they are health care persons. They are the
rational person, moral person, justice person and thoughtful person like a progressive thinking.

Article Details

Section
บทความวิจัย