วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559

Published: 2016-06-10

Guidelines of Wall Material Manufacturing : Soil Interlocking-block from Waste Ceramic for Energy Efficiency

ณัฐพงศ์ ยศตื้อ, สุพัฒน์ บุญยฤทธิกิจ, ชนินทร์ ทิพโยภาส

15-25

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบำบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด

ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์, นิรัช สุดสังข์, ปรีชา ปั้นกล่ำ, กุณฑล ตรียะวรางพันธ์

69-83

การศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ

จิราพร รอดคุ้ม, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, อุดมศักดิ์ สาริบุตร

132-145

การศึกษาภูมิปัญญาเครื่องทองเพชรบุรี เพื่อพัฒนาชุดเครื่องประดับ

วรัญชลีย์ ทวีชัย, พิชัย สดภิบาล, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

160-172

การก่อรูปในลวดลายมัดหมี่

สมบัติ ประจญศานต์

173-183