การพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับจังหวัดนครสวรรค์ Product development and value of the souvenirs products for Nakhon Sawan.

Main Article Content

รพีพัฒน์ มั่นพรม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับจังหวัดนครสวรรค์              2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับจังหวัดนครสวรรค์ 3) เพื่อประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับจังหวัดนครสวรรค์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน  กลุ่มที่ 2 การสุ่มแบบบังเอิญกับกลุ่มตัวอย่าง 25 คน และกลุ่มที่ 3 ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการผลิตของที่ระลึก ด้านเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ของจังหวัดนครสวรรค์  โดยสอบถามความพึงพอใจด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนำเสนอแบบร่างทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม : ประเพณีท้องถิ่น งานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ และงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ชุดที่ 2 เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ : สถานที่สำคัญ  บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์และสะพานเดชาติวงศ์ ผลการวิจัย พบว่า ชุดที่ 1 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชุดมังกร ในรูปแบบพวงกุญแจที่เน้นความน่ารักทำจากเรซิ่นเป็นแบบร่างที่ผู้เชี่ยวชาญ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และชุดแข่งขันเรือยาว ในรูปแบบที่เป็นพวงกุญแจรูปไม้พายและฝีพาย ทำจากเรซิ่น เป็นแบบร่างที่ผู้เชี่ยวชาญ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ชุดที่ 2 เอกลักษณ์ทางธรรมชาติและสถานที่สำคัญ ชุดปลาเสือตอจากบึงบอระเพ็ด ในรูปแบบที่ติดตู้เย็น เน้นลักษณะ ปลาเสือตอแบบน่ารัก อารมณ์ดี  เป็นแบบร่างที่ผู้เชี่ยวชาญ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ชุดสะพานเดชาติวงศ์  ในรูปแบบที่ทับกระดาษ ป้ายหลักกิโลเมตร แสดงถึงจุดสิ้นสุดภาคกลางประตูสู่ภาคเหนือเป็นแบบร่างที่ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ให้ทำการผลิตเป็นต้นแบบของที่ระลึกจริง ทั้ง 4 รูปแบบ  จากนั้นนำมาประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์กับกลุ่มตัวอย่าง  ในด้านความสะดวกและความแข็งแรงในการใช้งานของที่ระลึก ด้านการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์  ด้านความสวยงาม และด้านความประหยัดและประโยชน์ใช้สอย  ผลประเมินโดยรวมทุกด้าน แปรผลได้ ดังนี้ ชุดมังกร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ (=3.48, S.D=0.68) ชุดแข่งขันเรือยาว มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ (=3.47, S.D=0.60) ชุดปลาเสือตอ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ (=3.42, S.D=0.72) และชุดหลักกิโลเมตร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ (=3.43, S.D=0.74)ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ผลของงานวิจัยสามารถนำไปพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับจังหวัดนครสวรรค์ และจัดอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพในโอกาสต่อไปได้

The purposes of this research were: 1) to study the identity of Nakhon Sawan 2) to develop the souvenirs products of  Nakhon Sawan and 3) to evaluate the prototypes of souvenirs form Nakhon Sawan. The sample used in this study is the first expert group of five people at two random chance to sample 25 and the third group a sample of 60 people. The tools used in the interviews and questionnaires, satisfaction of product design experts. Process souvenirs the identity Art and culture of the Nakhon Sawan Satisfaction questionnaires for the development of the product form from souvenirs of Nakhon Sawan. To test the sample. Presenting have two sets of sketch design, the first about Cultural identity: has Chinese New Year traditions, and Long Boat Race for Championship. The second about identity natural has Bueng Boraphet place, and the bridge Dechatiwong  at Nakhon Sawan.The results showed that cultural identity, Set of 1 about style the Dragon in key chains. That focuses on the cuteness made of resin as sketch design for the expert, has satisfaction at a high level. And the second are Long Boat Race for In the form of a Keychain spatula and paddlers made of resin as sketch design for the expert, has satisfaction at a high level. Set of 2 and natural uniqueness landmarks. The Tiger Fish fish of Bueng Boraphet. In a fridge. Highlight the characteristics fish and tiger Cute as a draft expert. Satisfaction at  a high level. The bridge Dechatiwong The media with paperweight Sign Highway. Indicate the end Central Region Gateway to the North an expert draft satisfaction at a high level. To produce a prototype of a true souvenirs all four forms. Next, evaluated the prototype product. With samples in the comfort and strength, for use the souvenir product, for show about the identity, aesthetic and economical and functionality. Evaluation of the overall satisfaction was moderate and four forms as the specified criteria. The findings could lead to the development of product form of a memorial for the province. Extension products and training to the group the opportunity to have a career .

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย