วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560

Published: 2017-06-30

การพัฒนาเครื่องอัดแผ่น จากวัสดุธรรมชาติ Development of a pressing machine from natural materials

ดิสร พิณทอง, พิชัย สดภิบาล, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

98-111