สื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ Interactive Media on the Floor of the Excavated of Dinosaur : A case study of Sirindhorn Museum, Kalasin Province

Main Article Content

สุดารัตน์ สอนบัว
สืบศิริ แซ่ลี้
ฉัตรเกล้า เจริญผล

Abstract

งานวิจัยประยุกต์นี้ทำขึ้นเพื่อ ศึกษารูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เพื่อพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้น เรื่อง การขุดค้นซากไดโนเสาร์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์โดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์สื่อปฏิสัมพันธ์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้นนี้ ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ นำเสนอเนื้อหาโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ ชื่อเรื่องจัดวางตรงกลางด้านบนของจอภาพ เนื้อหาที่ให้ข้อมูลวางด้านล่าง และภาพประกอบวางตรงกลางของจอภาพ ภาพพื้นหลังเป็นภาพป่าเบญจพรรณ เสียงประกอบเป็นเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงน้ำไหล เสียงไดโนเสาร์ เสียงดนตรีประกอบ ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพสื่อปฏิสัมพันธ์บนพื้นนี้มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( =4.45 ) ความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรจำนวน 150 คน ช่วงอายุ 5 - 55 ปี ที่มีต่อสื่อปฏิสัมพันธ์บนนี้มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =4.47)

The applied research objectives are divided into 3 topics that are 1) study and review in the interactive floor media 2) develop the interactive floor for discovering the Dinosaur fossils in Sirindhorn Museum, Kalasin Province, and 3) measure the satisfaction of audiences of this museum. The result of this research found that 1) the representative sample and expert request the main actor is a Dinosaur cartoon designed in 3 dimension the content is shown by animation and it is able to interact with the audiences the topic label will show in the center of frame, the content will show in the bottom of frame and the picture will show in the center of frame the background picture is mixed forest the used sound is natural sound  such as water flow, natural Dinosaur. The efficient of the interactive floor from the expert is excellent ( =4.45 ). The average satisfaction of the 150 audiences, 5-55 years old, is excellent ( =4.47).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย