การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง 3D Animation Development by Motion Capture technic with 360 Perspective view for Learning of Cheerleading

Main Article Content

ฐาปนพงศ์ สารรัตน์
สืบศิริ แซ่ลี้

Abstract

สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เป็นสื่อที่สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านการกีฬา โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งจากความต้องการของกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งที่เป็นผู้เริ่มต้น 25 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเชียร์ลีดดิ้ง 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ 3 ท่าน จนได้กรอบแนวคิดสำคัญซึ่งใช้หลักการวิเคราะห์คำหลักในการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งอันประกอบด้วย 1) สื่อที่ไม่จำกัดมุมมอง 2) แอนิเมชัน 3 มิติ 3) ความสะดวกในการใช้งาน 4) การต่อตัวและวิธีการลง 5) ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก แล้วจึงนำไปพัฒนาเป็นสื่อต้นแบบพร้อมกับประเมินความพึงพอใจและประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อต้นแบบอยู่ในระดับมากที่สุดและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสื่อต้นแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่าสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ แบบมุมมอง 360 องศา มีคุณภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและช่วยพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเล่นกีฬาชนิดนี้ได้อีกด้วย

3D animation learning media is a media that able to encourage in various fields including an academic and sport. This research study the appropriate presentation format about cheerleading from a representative sample’s cheerleading requirements, including 25 cheerleading athlete founders and 9 expert that comprising 3 instruments experts, 3 cheerleading experts and 3 media design experts. Until receive the key concepts which use keyword analysis to synthesize information to be used for the design of cheerleading learning media, including 1) Media unlimited view 2) 3D animation 3) convenient usability 4) Body movement 5) safety first then it was developed as a prototype media along with the satisfaction and quality estimate by experts with the five levels  rating scale. According the estimate found that, the samples are satisfied with the prototype media in the highest  level and the experts found that the prototype media quality is in the high level. 3D animation learning media with 360 Perspective view able to make a comprehension and develop the cheerleaders’ potentiality as well and  also reduce the risk of injuries due to this sport

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย