การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคำสำคัญ The development of Multimedia English vocabulary for the industrial factory by Using Keyword Method

Main Article Content

ธัญเทพ เย็นรมภ์
พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
เนติรัฐ วีระนาคินทร์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบสื่อมัลติมีเดียคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคำสำคัญ 2) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคำสำคัญ 3) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคำสำคัญ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคำสำคัญ 5) เพื่อศึกษาความคงทนในการจำของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคำสำคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอ.เอ.คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด และ หจก.เอ.เอ. เซรามิค แผนกควบคุมการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินผลการวิเคราะห์โครงเรื่อง 2) สื่อมัลติมีเดียคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคำสำคัญ 3) แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย 4) แบบทดสอบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรม 5) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคำนวณค่าทีแบบกลุ่มเดียว และค่าร้อยละของความคงทน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ด้านเทคนิค ได้มีการกำหนดโครงเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคคำสำคัญจำนวน 76 คำ  2) ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพดี และผลของการพัฒนาทำให้ได้สื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ และมีเทคนิคเฉพาะตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3)กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้สื่อมัลติมีเดียสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังใช้สื่อมัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 5) กลุ่มตัวอย่างมีค่าร้อยละของความคงทนในการจำสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่า สื่อมัลติมีเดียคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคคำสำคัญ มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม เพราะช่วยเพิ่มการการจดจำความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ และทำให้พนักงานมีความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมได้ในระดับดี

The purposes of this research were 1) to analyze format of Multimedia English vocabulary for the industrial factory by Using Keyword Method; 2) to develop Multimedia English vocabulary for the industrial factory by Using Keyword Method; 3) to study the users’ achievement in using Multimedia English vocabulary for the industrial factory by Using Keyword Method; 4) to study the users’ satisfaction in using Multimedia English vocabulary for the industrial factory by Using Keyword Method; 5) to study the users’ retention in 2 weeks after using Multimedia English vocabulary for the industrial factory by Using Keyword Method. This research used 35 industrial personnel in production control department of A. A.  Concrete Products Company and A. A. Ceramic Limited Partnership in Buriram province as a sample group. The instruments used in this research were 1) the evaluation form on the storyline analysis; 2) Multimedia English vocabulary for the industrial factory by Using Keyword Method; 3) the evaluation form on the quality of the multimedia; 4) English vocabulary test  for the industrial factory; 5) the questionnaire form on the sample’s satisfaction toward the developed multimedia. The statistic used in this research are mean, standard deviation, t-test for One Sample and retention percentage. The research results were found as follows: 1) In technical term, storyline formulation of 76 words  of  English vocabulary for the industrial by Using Keyword Method was setted up. 2) Based on the evaluation, the multimedia was affirmed to be a quality media by the experts. The result of development led to the high-quality multimedia which has special technique to increase efficiency to memorize English vocabulary. 3) The sample’s average post-test score was higher than the criterion which was different at .05 level of significance.  4) The sample were very satisfied after they had tried out the multimedia. 5) The sample’s retention percentage was higher than the criterion. In conclusion, Multimedia English vocabulary for the industrial factory by Using Keyword Method had good quality which was beneficial for industrial personnel because the multimedia enhanced English technical words memorization, and made the personnel to had retention to memorize English vocabulary for the industrial factory in good level. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย