การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับผู้บริโภคสีเขียว Design of Female Apparel for the Green Consumer

Main Article Content

ฐปนีย์ ศรีแก้ว
ตติยา เทพพิทักษ์

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายคือ  1) เพื่อศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มสีเขียว                   2) เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับผู้บริโภคสีเขียว และ 3) เพื่อประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับผู้บริโภคสีเขียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินผลการออกแบบ และแบบประเมินการรับรู้ ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับผู้บริโภคสีเขียว โดยประเมินการรับรู้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกใน Facebook Fan page “รวมพลังผู้บริโภคสีเขียว - Green Consumer Society”จำนวน 121 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคสีเขียว คือผู้ที่ใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยินดีจ่ายเงินมากขึ้นให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เพศหญิงมีแนวโน้มเป็นผู้บริโภคสีเขียวมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 25-35 ปี ในงานวิจัยนี้พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินการรับรู้ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคสีเขียวที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้มีความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง มีส่วนร่วมปฏิบัติบ้างในบางครั้ง 2) แนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับผู้บริโภคสีเขียว ควรจะกำหนดโครงร่างชุดในรูปแบบที่สวมใส่สบาย การกำหนดฤดูกาล ไม่ควรอิงกับฤดูกาลหลัก ภาพลักษณ์ควรเป็นรูปแบบดูเป็นธรรมชาติ  ตำแหน่งที่ตั้งทางการตลาดควรจะเป็นระดับกลางหรือเครื่องแต่งกายพร้อมสวมใส่ ควรใช้ผ้าและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น  ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ลดปริมาณการใช้ผ้าในการตัดเย็บ สวมใส่สบายและสวมใส่ง่าย สีควรเป็นโทนสีธรรมชาติ มีราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 - 2,500 บาทต่อชิ้นและควรสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านการจัดทำโปสเตอร์โฆษณา 3) ผลการประเมินการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับผู้บริโภคสีเขียวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความเหมาะสม ในประเด็นการรับรู้ที่มีต่อเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับผู้บริโภคสีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.21)

This research aims to 1) Study the process of apparel design for women and study the Green consumers’ behavior 2) Create guidelines for women apparel design that emphasizes green consumerism  and 3) Evaluate the Green consumers’ perception on apparel design. These aims are accomplished by using            a questionnaire survey on the image of fashion that conveys green consumerism, in-depth interviews and assessment survey of the apparel design. The results of this research can be concluded that 1) The green consumers are those who live their lives regarding the effects that may impact on the environment, consuming eco-friendly product and willing to pay more for this type of product.  Women are more likely to be green consumers than men, especially people in the age between 25 - 35 years old. 2) Guidelines for the women apparel design for Green consumers emphasize that apparel silhouette should settle on comfortability and timeless season. An apparel image should be natural and aimed for the medium market segment or ready-to-wear dress. It should be eco-friendly materials such as natural-dyed cotton with natural color tones. The apparel price should be around 1,000 - 2,500 baht, including marketing communication through poster.3) The result of perception evaluation on women apparel design for green consumers conducted on the sample group concludes that the group’s overall perception is high. ( = 4.21)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย