การออกแบบพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุในการเดินหรือสัญจรขึ้นบันได The Design of Device for Elderly to walk up the stairs.

Main Article Content

สิทธิพันธ์ เขาอุ่น

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุในการเดินหรือสัญจรขึ้นนบันได โดยมีจุดประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาบริบทของผู้สูงอายุที่เป็นโรคระบบกระดูกและข้อเข่าเสื่อมกับปัญหาและความต้องการในการใช้สะพานลอยข้ามถนน       2.เพื่อออกแบบ พัฒนา สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในการใช้สะพานลอยข้ามถนน 3.เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำการทดสอบจริงกับกลุ่มที่ใช้แบบจำลองภาพเสมือนจริงร่วมกับการดูวีดีโอของผู้ทดสอบ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและค้นคว้าในทฤษฎีในด้านที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลและทฤษฏีที่ได้มาทำการออกแบบร่างแนวคิดเบื้องต้น ในด้านกลไกและหลักการทำงานของผลิตภัณฑ์จำนวน 4 แนวทาง จากนั้นจึงทำการประเมิน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล แพทย์ด้านข้อและกระดูก โดยแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญได้สรุปให้นั้น เป็น แนวทางที่ 4 ที่เป็นแผ่นพื้นขั้นบันไดที่เลื่อนขึ้นไปที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (=3.82, S.D.=0.65)จากนั้นจึงนำแนวทางที่ได้ผลประเมินสูงสุดมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยจึงทำการออกแบบภาพลักษณ์ภายนอกต่ออีก 3 แนวทางโดยนำไปสร้างเป็นภาพจำลอง และนำกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 1 ท่าน วิศวกรโยธา 2 ท่าน วิศวกรเครื่องกล 1 ท่าน และแพทย์ด้านข้อและกระดูกอีก 2 ท่านทำการประเมิน โดยผลการประเมินที่ได้คือแนวทางที่ 3 ซึ่ง โดยเป็นแบบชุดประกอบที่ซ้อนระหว่าง 2 ขั้นบันได โดยผลการประเมินในภาพอยู่ในระดับมาก (= 4.18, S.D. = 0.48) และนำแนวทางที่ได้ผลประเมินสูงสุดมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและทำการสร้างต้นแบบนี้ขึ้น  จากนั้นทำการวัดผลประเมินด้านความพึงพอใจ โดยการประเมินต้นแบบอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุในการเดินหรือสัญจรชึ้นบันไดจากการทดลองใช้จริงจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 5 ท่านพบว่า ภาพรวมในต้นแบบและการทดลองใช้งานทั้งหมดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.46, S.D. = 0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสวยงามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.40 , S.D. = 0.55) ด้านลักษณะเฉพาะตัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.60, S.D. = 0.55 ) ด้านแนวคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.80  , S.D. = 0.45) รวมทั้งผลจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่ดูจากภาพวีดีโอจากผู้ทดสอบกลุ่มแรกและใช้ภาพจำลองเสมือนจริง จำนวน 30 คนพบว่า การออกแบบในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.08, S.D. = 0.50 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสวยงามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.17, S.D. = 0.59) ด้านลักษณะเฉพาะตัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.07, S.D. = 0.52  ) ด้านแนวคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.77, S.D. = 0.43)

This research is a Design of Device for Elderly to walk up the stairs. The aims of research are: 1. To study the disease of the elderly with chronic bone and knee problems who is in needs to use the pedestrian overpass. 2. To design and develop prototype products that can help seniors with chronic osteoarthritis to be able to use pedestrian overpass. 3. To study the satisfactory level of the elderly who 

need to use the overpass, who we divided into two groups, first group is on alpha-test with actual product while another group is tested with a virtual model and video of the test from the first group.

The researchers have studied the theory, researches, in the field related and use information obtained to designed the initial concept of the product. In terms of mechanism and working principle of product, there are 4 approaches we have provided. We then submitted the concept for evaluation by specialists under the fields of civil Engineering, Mechanical Engineering and Orthopedic Physic. The 4th approach, the concept of escalating staircases, was chosen by these experts. The overall opinion was on high level. (= 3.82, S.D. = 0.65 ).We then improved the product accordingly to the specialist’s result and suggestions. After the process was completed, we design 3 approaches for exterior appearances of the product and carried out simulations. The test result for this matter was then got evaluated by 2 designers, 2 civil engineers, a mechanical engineer and 2 orthopedic physical specialists. In terms of mechanism and working principle of product, the 3th approach, assembled stack of 2 staircases, was chosen. The overall opinion was on high level. (= 4.18, S.D.=0.48 ). We therefore modified the prototype accordingly to specialists’ suggestion. After we came to conclusion on the prototype overall criteria, we commenced the satisfactory evaluation on the test subjects as we mention above. Five test subjects have tested with the final prototype which their satisfaction was on high level. (= 4.46, S.D. = 0.50 ) After considering each aspect, we found that the opinion about aesthetic was on high level. (= 4.40, S.D. = 0.55 ). The opinion about appearances was on high level. (= 4.60, S.D. = 0.55). The opinion about creativity was on high level. (= 4.80, S.D.= 0.45 ). In aspect of 2nd test in this research, group of 30 elders who suffer from osteoarthritis were being test using video and virtual simulation. Researchers found that the overall opinion was on high level. (= 4.08, S.D. = 0.50 ). After considering each aspect, we found the opinion about aesthetic was on high level. (= 4.17, S.D.= 0.59 ). The opinion about appearance was on high level (= 4.07, S.D. = 0.52) the opinion about creativity was on high level. (= 4.77, S.D. = 0.43 )

Article Details

Section
บทความวิจัย