การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ Design of Animated E - Book in Eco-Package Design

Main Article Content

ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 2) เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศ-เศรษฐกิจ ขั้นแรกมีการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 ท่าน โดยด้านเนื้อหาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ส่วนของภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และภาพประกอบมีความน่าสนใจชวนติดตามโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของคำศัพท์ ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ การเรียงลำดับของเนื้อหามีความต่อเนื่องทั้งส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ภาพประกอบแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนและกิจกรรมการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติงานจริงได้ รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความสมบูรณ์ของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลำดับ การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ พบว่าภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความสวยงามและเหมาะกับเนื้อหาและภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความถูกต้องในการให้ข้อมูลโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ขนาดภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย สีของกราฟิกมีความเหมาะสมกับเนื้อหา การจัดวางองค์ประกอบและเลย์เอาท์มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย มีความสะดวกในการเข้าถึง หรือดาวน์โหลดเพื่อการใช้งาน มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวกเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อได้อย่างสะดวก รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และขนาดตัวอักษรชัดเจนและอ่านง่ายและการสืบค้นข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็วมีค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสำหรับการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ คือนิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 37 คน ได้ประเมินคุณภาพจากการใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ สรุปผลได้ดังนี้ด้านความถูกต้องของคำศัพท์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 รองมาด้านความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ และการยกตัวอย่างประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และความถูกต้องของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 ตามลำดับ

This research aims 1) to design the animated e-book in Eco-Package Design 2) to evaluate the design of animated e-book in eco-package design. The results as below.

              Primary, the specialists evaluated content and design of animated e-book in eco-package design, the results are the content of the animated e-book in eco-package design was examined beforehand. In terms of illustrations was appropriated for content and illustrations are interesting, the maximum mean is 5.00 with the average standard deviation of 0.00. The correctness of content, the correctness of technical terms, the consistency between content and purposes, the sort of content was continued in parts of introduction, content and conclusion, illustrations was illustrated clearly and the exercises was supported learner, the mean is 4.67 with the average standard deviation of 0.58. Lastly, the appropriateness between content and target learner, the contents are clear and intelligible, the completeness of content, the exercises are appropriated for purpose and the exercises are appropriated for content get the mean of 4.33 and the average standard deviation is 0.58 consecutively. The design of the animated e-book in eco-package design was examined beforehand. The illustrations and animated graphic are attractive and appropriated for content, and the illustrations and animated graphic are inform correctly the maximum mean is 5.00 with the average standard deviation of 0.00. The resolution of illustrations and animated graphic are clear and intelligible, graphic colors appropriated for content, the composition and layout are appropriately, easy to access and download e-book for using, functions are convenient and appropriated for target learner, and the interaction between learner and e-book are convenient, the mean is 4.67 with the average standard deviation of 0.58. Lastly, Font size is visible and legible, and data searching was easy, the mean of 4.33 and
the average standard deviation is 0.58 consecutively.  Finally, The research samples has evaluated after trial the animated e-book in eco-package design as the result; the accuracy of the terminology has the maximum average was 5.00 standard deviation 0.00 Second, the consistency between the content and purpose and the instantiate is consistent with the content, with an average of 4.92 standard deviation of 0.28 and accuracy of content and learning activities are appropriate and consistent with the mean score was 4.89 standard deviation of 0.31 consecutively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย